Dödsfall. Advokaten Henrik Tidner avled i Linköping 6 maj 1933. Född i Sthm 1899, avlade T. studentex. 1917 och jur. kand. ex. 1923. Sedan 1928 drev han egen advokatpraktik i Linköping, där han även var stadsfullmäktig, vice ordförande i fattigvårdsstyrelsen m. m. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1932.
    Advokaten Gustaf Hammar avled i Uddevalla 15 maj 1933. Han var född 1872 och sedan 1910 ledamot av Sveriges Advokatsamfund. H. innehade egen advokatbyrå i Uddevalla.
    Förre kronofogden Uno Magnus Lindeblad avled i Sävsjö 19 maj 1933. Han var född i Stora Åby, Östergötland, 1857, blev student i Lund 1878 och avlade där hovrättsex. 1887. Han utnämndes 1890 till vice häradshövding och 1897 till kronofogde i Västra härad av Jönköpings l., vilken tjänst han innehade till 1918.
    Advokaten Johan Arthur Rockström avled i Sthm 19 maj 1933. R. var född 1867 i Själevad, Ångermanland. Han blev student i Uppsala 1886 samt avlade där hovrättsex. 1892. Efter några års tjänstgöring som e. o. not. under Svea Hovrätt och som t. f. domhavande var han ombudsman hos Bure A. B. 1895—1898. Från sistnämnda år drev R. advokatverksamhet i Sthm. 1900 blev han ledamot av Sveriges Advokatsamfund.
    Vice häradshövdingen Richard Hägglöf avled i Sthm 4 juni 1933. Född 6 febr. 1865 i Örnsköldsvik, avlade H. jur. kand. ex. i Uppsala 1890, blev vice häradshövding 1893 och tjänstgjorde därefter någon tid i finansdep. Åren 1900—1907 var han direktör för Skånska handelsbankens Hälsingborgskontor och under de följande åren till 1915 beklädde han posten som verkställande direktör i Svenska emissionsaktiebolaget, varefter han drev bankirrörelse under egen firma.

 

    Åtgärder mot den statsfientliga verksamheten. Sedan riksdagen i skrivelse d. 19 maj 1933 anhållit, att K. M:t måtte föranstalta om en förutsättningslös utredning angående åtgärder mot sådan av sammanslutningar eller enskilda bedriven verksamhet, som syftade till att med våld eller eljest på olaglig väg omstörta eller förändra Sveriges stats- och rättsordning, har K. M:t d. 26 maj 1933 beslutat tillsätta en kommitté med uppdrag att verkställa berörda utredning. Till ledamot och ordförande i kommittén har K. M:ts. d. förordnat justitierådet Emil Sandström, och har chefen för justitiedepartementet med stöd av erhållet bemyndigande d. 30 maj 1933 kallat följande personer till ledamöter i kommittén, nämligen revisionssekreteraren Erik Lind, ledamöterna av riksdagens första kammare professorn Johan Bergman, häradshövdingen Theodor Borell, förste vice talmannen läroverksadjunkten Olof Olsson och ombudsmannen Anton Pettersson samt ledamoten av riksdagens andra kammare redaktören Karl Bergström.