NOTISER. 399    Högsta domstolen. K. M:t har
    d. 2 juni 1933 beviljat justitierådet Emil Sandström avsked från justitierådsämbetet fr. o. m. d. 31 juli 1933 (jfr s. 398) och till justitieråd fr. o. m. sistnämnda dag utnämnt häradshövdingen i Mellersta Värends domsaga Sven Bellinder;
    d. 9 juni 1933 beviljat justitierådet Emil Sundberg avsked från justitierådsämbetet fr. o. m. d. 25 sept. 1933 och till justitieråd fr. o. m. sagda dag utnämnt ledamoten av lagberedningen revisionssekreteraren Harry Guldberg.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har d. 26 maj 1933 till byråchefer för lagärenden i justitiedepartementet fr. o. m. d. 1 juli 1933 förordnat extra ledamöterna för lagärenden i departementet, hovrättsråden Gunnar Dahlman och Gustaf Axel Eriksson.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    d. 26 maj 1933 tillagt extra protokollssekreteraren Carl Patric Ossbahr protokollssekreterares namn;
    d. 2 juni 1933 förordnat assessorerna vid Svea hovrätt Olof Thulin och Sten Björklund att tjänstgöra såsom revisionssekreterare, den förre fr. o. m. d. 12 och den senare fr. o. m. d. 6 juni 1933.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 26 maj 1933 till hovrättsråd i Göta hovrätt utnämnt assessorn vid hovrätten Gösta Engzell;
    s. d. entledigat assessorn vid Göta hovrätt Torsten Gullström från assessorsförordnandet;
    d. 2 juni 1933 till assessor vid Göta hovrätt förordnat adjungerade ledamoten av hovrätten Frithjof Folkard von Scherling;
    d. 14 juni 1933 till assessor vid hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat e. o. assessorn vid hovrätten Gunnar Lindskog.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 26 maj 1933 — sedan ur brandskyddssynpunkt tillfredsställande kansli och arkivlokaler anskaffats i Örebro för Västernärkes domsagas kansli — förordnat att domsagans kansli skall fr. o. m. d. 1 okt. 1933 vara där förlagt;
    d. 14 juni 1933 beviljat häradshövdingen i Jämtlands norra domsaga frih. Erik Leijonhufvud avsked fr. o. m. d. 29 juni 1933.
    Göta hovrätt har d. 30 maj 1933 å förslag till lediga häradshövdingämbetet i Skånings, Valle och Vilske härads domsaga uppfört vice häradshövdingarna Birger Lundberg och Birger Jacobsson i nämnd ordning. Jacobsson har sedermera hos K. M:t återkallat sin ansökning.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 2 juni 1933 medgivit att en vid rådhusrätten i Strömstad ledigbliven illiterat rådmansbefattning må tillsättas allenast på förordnande, dock att förordnandet må återkallas endast i sammanhang med upphörande av stadens egen jurisdiktion eller omläggning av dess domstolsväsen.

 

    Professor Frantz Dahl, Köpenhamn, har utnämnts till hedersledamot av American Academy of Arts and Science i Boston.

 

RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar 1933 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott (första = FLU, andra = ALU) avgivit slutligt utlåtande:
    d. 13 maj: k. prop. nr 187 med förslag till lag ang. vad med fastighetstaxeringsvärde i vissa fall skall förstås (FLU 43), bifallen;

400 RIKSDAGEN.    k. prop. nr 228 ang. godkännande av överenskommelsen i Madrid d. 14 april 1891 ang. undertryckande av oriktiga ursprungsbeteckningar å handelsvaror, reviderad i Washington d. 2 juni 1911 och i Haag d. 6 nov. 1925 (FLU 44), bifallen;
    k. prop. nr 202 ang. anställande av sekreterare åt ärkebiskopen (FLU 45), bifallen;
    motion (II: 244) ang. ändrade bestämmelser i fråga om revisorers tillsättande m. m. (FLU 46), avslagen;
    motion (II: 245) om viss ändring i gällande bokföringslag (FLU 47), avslagen;
    motioner (II: 23 och 253) ang. lagstiftning — rörande små och medelstora jordbruksfastigheter — om anstånd med betalning av gäld m. m. (FLU 48), avslagna;
    d. 17 maj: k. prop. nr 7 med förslag till lag om boutredning och arvskifte m. m. ävensom i ämnet väckt motion (FLU 49), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 134 ang. godkännande av vissa med främmande makter avslutade överenskommelser om befrielse från värnplikt i vissa fall av dubbelt medborgarskap m. m. (ALU 29), RD beslöt att A) godkänna den genom det i Haag d. 12 april 1930 upprättade protokollet avslutade överenskommelsen angående värnplikt i vissa fall av dubbelt medborgarskap; B) godkänna den med Amerikas Förenta Stater d. 31 jan. 1933 avslutade konventionen angående skyldighet för personer med dubbelt medborgarskap att fullgöra värnplikt; samt C) antaga det vid prop. fogade förslaget till lag om ändrad lydelse av § 1 och § 12 mom. 1 värnpliktslagen d. 12 juni 1925 (nr 337);
    k. prop. nr 174 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 30), prop. delvis bifallen;
    d. 27 maj: k. prop. nr 223 med förslag till lag med vissa bestämmelser om krigsdomstolar och rättegången därstädes ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 51), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    d. 31 maj: k. prop. nr 151 med förslag till förordning om debitering och uppbörd av tingshusmedel (FLU 52), bifallen;
    d. 7 juni: k. prop. nr 193 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av motorfordonsförordningen d. 20 juni 1930 (nr 284) ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 31), i skrivelse till K. M:t anmälde RD, att vid granskning av det vid förevarande prop. fogade förslaget till förordning om ändring i vissa delar av motorfordonsförordningen d. 20 juni 1930 (nr 284) RD ej funnit skäl att mot detsamma göra andra erinringar än utskottet i sitt utlåtande upptagit, samt hemställde, med anledning av motionerna I: 157 och II: 308, att K. M:t måtte föranstalta om utredning, i samband med 1932 års trafikutredning eller annorledes, av frågan om och på vad sätt ett ökat inflytande måtte beredas vederbörande kommunala myndighet i stad vid beviljande av linjetrafik inom stadens planlagda område;
    d. 10 juni: k. prop. nr 236 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 32), prop. avslagen.
    Till rättelse av uppgift i SvJT 1933 s. 303 meddelas, att RD, i anledning av motionerna (II: 51 och 80) om vissa ändringar i lagen om arbetarskydd (ALU 15), i skrivelse till K. M:t anhöll, att K. M:t måtte låta verkställa utredning angående tolkningen av uttrycket »maskinella hjälpmedel» i sista stycket av 1 § i lagen om arbetarskydd och, därest utredningen därtill gåve anledning, vidtaga åtgärder för att vidga arbetarskyddslagens tillämpningsområde i fråga om jordbruket i syfte att, i den mån det vore praktiskt möjligt, bereda ökat skydd för jordbrukets arbetare vid användning av den maskinella utrustning, som förekommer inom jordbruket.