Betänkanden från justitiedepartementet. Prof. RAGNAR BERGENDAL har avgivit förslag till lag om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller av annan rubbning av själsverksamheten lidande personer (Statens offentl.utr. 1933: 22). Enligt det grundläggande stadgandet i förslaget må den, som på grund av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning av själsverksamheten varaktigt saknar förmåga att lämna giltigt samtycke till att sterilisering å honom företages, det oaktat steriliseras: 1. där han på grund av den själsliga rubbningen för framtiden är ur stånd att handhava vårdnaden om sina barn; så ock 2. där grundad anledning finnes att antaga, att han genom arvsanlag kommer att på sina avkomlingar överföra sinnessjukdom eller sinnesslöhet. Tillstånd till sterilisering skall enligt förslaget inhämtas hos medicinalstyrelsen. Sterilisering å sinnesslö skall dock i regel kunna ske efter två läkares i samråd givna utlåtande. Förslaget är mera genomgripande än 1929 års betänkande, som i princip handlade endast om frivillig sterilisering (se SvJT 1930 s. 113 ff., jfr s. 139, 153 o. 212).
    Sedan 1932 års riksdag i skrivelse till K. M:t anhållit om förslag till inteckningsförnyelsernas avskaffande (se SvJT 1932 s. 386 f.) ha justitierådet SVEN BELLINDER och borgmästaren JAKOB PETTERSSON såsom inom justitiedepartementet tillkallade sakkunniga utarbetat betänkande ang. gottgörelse åt statsverket och de sportelberättigade i händelse av nämnda reform (Statens offentl. utr. 1933: 24). De sportelberättigade skola enligt de sakkunnigas förslag erhålla kontant gottgörelse av statsmedel.