Norsk Retstidende (1933 h. 7—36). Tidskriften innehåller i dessa häften nästan uteslutande rättsfallsreferat. Märkligt är särskilt det avgörande av Høiesterett, som refereras å s. 548 ff.: En hotellägare i Oslo vägrades av stadens »formannskap», med 11 röster mot 10, förnyelse av en förut innehavd utskänkningsrätt. Då det ansågs utrett, att denna vägran — i allt fall så vitt angick en medlem av formannskapet — grundat sig på ovidkommande, icke sakliga hänsyn, betraktades beslutet som lagstridigt, och hotellägaren tillerkändes ersättning för därigenom tillskyndad ekonomisk förlust.

Hj. Kgn.

 

    Statsvetenskaplig Tidskrift. Fil. Kand. GOTTFRID CARLSSON fortsätter och avslutar i tidskriftens nu utkomna 2:dra häfte sin framställning av de i riksdagen väckta förslagen till reformering av den gemensamma voteringen. — Fil. Dr. OTTO GRÖNLUND lämnar en klar och kortfattad redogörelse för rättsstatistikens införande i vårt land. Förf. anser, att initiativet härtill bör tillskrivas justitiestatsministern Mattias Rosenblad. — Bland de sedvanliga översikterna märkes ett referat av behandlingen av den vid årets riksdag framlagda propositionen om krigsdomstolarnas avskaffande.

G. B.

 

    Nordisk Tidsskrift for International Ret. Acta scandinavica juris gentium. Enligt en mellan denna tidskrift och norska stortingets Nobelkommitté träffad överenskommelse komma hädanefter de vid norska Nobelinstitutet hållna föreläsningarna att offentliggöras i tidskriften. Början härmed göres i det nu utkomna dubbelhäfte, varmed tidskriftens fjärde årgång inledes (h. 1—2: 1933), i det att däri avtryckes en första del av en av jur. dr ARNOLD RAESTAD vid institutet hållen föreläsningsserie om »Diplomatisk beskyttelse av landsmenn i utlandet»; såsom föreläsaren framhåller, har detta ämne nära beröringspunkter med — dock utan att sammanfalla med — den inom folkrätten centrala och även praktiskt synnerligen betydelsefulla frågan om statens ansvar för skada, som inom dess territorium vållats utlänningar. Bland häftets övriga innehåll märkas artiklar av den grekiske folkrättsprofessorn J. SPIROPOULOS om det regionala samarbetet på Balkan och av R. LUNDBORG om de brittiska dominiernas folkrättsliga ställning samt en orienterande översikt av E. JERVIG över krigsskulds- och skadeståndsfrågorna. Den av Haagdomstolen avkunnade domen i Grönlandsfrågan kommenteras av två framstående utländska folkrättslärde: från dansk synpunkt av prof. KARL STRUPP och från norsk synpunkt av prof. R. REDSLOB. Domar, berörande internationell privaträtt refereras, från Sverige av F. MALMAR, från Norge av C. KRUSE-JENSEN och från Danmark av O. A. BORUM. Vidare lämnar tidskriften som vanligt översikter av tilldragelser på det internationella området, litteraturanmälningar o. s. v. Acta scandinavica juris gentium innehålla de tysk- eller franskspråkiga orginalen till några i tidskriften på skandinaviskt språk publicerade artiklar samt dessutom en artikel av prof. E. WOLGAST: »Das Lehrsystem des Völkerrechts».

T. G—l.