Nordiskt Industriellt Rättsskydd, Nordisk tidskrift för patent-,mönster-, firma- och varumärkesrätt samt lagstiftning mot illojal konkurrens. Årg. 1. Dec. 1932. H. 1. Sthm 1932. Isaac Marcus. 84 s.Kr. 3.00.
    I dagarna har vår tidskriftslitteratur riktats med en ny publikation under ovanstående namn. Såsom av detta framgår, är det i första hand det industriella rättsskyddet i de nordiska länderna — Danmark, Finland, Norge

 

1 Vad som säges i 2 § under IV i syfte att avslöja det fiktiva i hänvisningen till stillatigande viljeförklaringar är sålunda icke avgörande. — I själva verket var det just beträffande de stillatigande viljeförklaringarna, som tillitsteorien vann sina första segrar.

48 LITTERATURNOTISER.och Sverige — som skall behandlas i den nu startande tidskriften, men enligt den redaktionsanmälan, varmed det utkomna första häftet inledes, är det meningen att även uppmärksamma de viktigaste företeelserna på ifrågavarande område i de stora industriländerna och särskilt att följa ändringarna i de hithörande internationella konventionerna. En föregångare — fastän av mindre räckvidd — har tidskriften en gång haft i det under åren 1919 — 1925 av enskild person utgivna »Arkiv för patent-, mönster- och varumärkesskydd».
    Den nya tidskriften utgör organ för de nordiska föreningarna för industriellt rättsskydd. Sedan någon tid tillbaka pågår ett intimt samarbete mellan dessa föreningar i syfte att belysa intressanta frågor på det industriella rättsskyddets område och verka för rättsutvecklingen inom detta. Såsom ett led i denna föreningarnas verksamhet har tidskriften en viktig uppgift att fylla.
    I det föreliggande häftet hava direktören för Internationella byrån i Bern för skydd av den industriella äganderätten samt representanter för de olika nordiska länderna — däribland även den, som skriver dessa rader — uttalat sin tillfredsställelse över tillkomsten av en sådan tidskrift. Utan tvivel kan den bliva av betydande värde, då helt naturligt de juridiska tidskrifter, som redan finnas i de nordiska länderna, icke gärna kunna ägna något större utrymme åt det specialområde av rätten, varom här är fråga.
    Tidskriften är avsedd att till en början utkomma med två häften årligen, vartdera om c:a 80 textsidor. Eventuellt kommer antalet häften per år att framdeles ökas till fyra.
    Det första häftet synes mig berättiga till det omdömet, att starten lovar gott för framtiden. Där finnas flera intressanta uppsatser och redogörelser av författare inom de olika länderna.
    Till en början återgives ett av professor GÖSTA EBERSTEIN år 1931 i Köpenhamn hållet föredrag »Om uppfinningar och upptäckter såsom föremål för rättsskydd», huvudsakligen avhandlande den under senare år aktuella och bl. a. av Nationernas förbund livligt uppmärksammade frågan om skydd för den s. k. vetenskapliga äganderätten, tillämpad inom industrien. Föredraget, vars muntliga framförande undertecknad hade nöjet att åhöra, innehåller — med utgångspunkt från den gamla satsen, att arbetaren är värd sin lön, och under hänvisning till tidigare framkomna förslag i ämnet — flera beaktansvärda synpunkter. Huruvida ett generellt skydd av ifrågavarande innebörd, om också principiellt aldrig så riktigt, även praktiskt låter sig realisera, synes emellertid tvivelaktigt, åtminstone vad den närmaste tiden angår.
    Därnäst kommer en kritisk redogörelse av professor VINDING KRUSE för ett principiellt viktigt danskt rättsfall å varumärkesrättens område. Vidare lämnas å skilda ställen allmänna översikter över praxis i samtliga de nordiska länderna på det rättsindustriella gebitet; för den norska varumärkesrättens del har hoiesterettsadvokaten BERNT LUND bidragit med en mycket ingående redogörelse. Enär de olika ländernas hithörande lagar i mångt och mycket uppbyggts på samma principer, äro sådana översikter av stort intresse. En allt större likformighet i lagstiftning och praxis är ju i hög grad eftersträvansvärd.
    Ingenjören K. VON HERTZEN lämnar en redogörelse för den art av illojal konkurrens, som i vår lagstiftning kallas bestickning. Författaren berör därvid förhållandena såväl i sitt hemland, Finland, som även i andra länder och framhåller särskilt, att för ett effektivt bekämpande av ifrågavarande brotts-

LITTERATURNOTISER. 49form erfordras icke blott lagbestämmelser utan också ett målmedvetet upplysningsarbete och ett strängt övervakande av lagens efterlevnad.
    Häftet avslutas med en del notiser i aktuella ämnen samt föreningsmeddelanden.
    Det är att hoppas, att tidskriften i sin fortsättning skall kunna infria de löften, som det första häftet ger. En förutsättning härför är, att den vinner uppmuntran från intresserades sida. Att så skall bliva förhållandet, vågar jag också antaga, förvissad som jag är därom, att betydelsen av det industriella rättsskyddet alltmer vinner förståelse.

H. H.