Staten New York upphäver "common law"-äktenskap. I staten New York har den 29 april 1933 promulgerats en lag, »An Act to amend the domestic relations law, in relation to the solemnization of marriages», varigenom giltigheten av de s. k. »common law»-äktenskapen upphäves. Särskilt genom lagändringens betydelse på det arvsrättsliga området torde densamma kunna påräkna ett visst intresse jämväl i Sverige.
    Hitintills har i staten New York — liksom alltjämt i ett flertal andra av Unionens stater — funnits en form av äktenskap, som är känd under benämningen »common law marriage». Själva namnet anger rättsgrunden — sedvanerätten. I stället för att äktenskapets rättsverkningar eljest knytas till den i lag föreskrivna vigseln, knötos de härvidlag till det faktiska förhållande, att man och kvinna levde samman på sådant sätt, att de enligt gängse betraktelsesätt voro att anse såsom man och hustru. Kunde detta tillfredsställande visas, tillades kontrahenterna enligt domstolspraxis samma rättigheter som lagligen vigda äkta makar. Detta medförde bl. a. arvsrätt (och tidigare rätt till morgongåva — »dower» — för kvinnan) makarna emellan samt mellan dem och deras avkomlingar (beträffande makes arvsrätt se SvJT 1932 s. 404). Denna arvsrätt har bl. a. numera bortfallit, vilket för Sveriges vidkommande icke kommer att sakna sin betydelse för arvsföljden beträffande de s. k. amerika-arven.
    Lagen trädde i kraft omedelbart. Den är icke retroaktiv.

Nils K. Ståhle.

 

    Lagstiftning ang. guldklausuler i Amerika. USA:s frångående av guldstandarden och pappersdollarns depreciering i förhållande till guld har aktualiserat frågan om verkan av guldklausulerna i dollarförbindelser, en fråga av så mycket större betydelse som ej allenast guldklausulen är ytterst vanlig i amerikanska förbindelser utan även för skrivningar av icke amerikanska gäldenärer, stater, kommuner och bolag till väldiga belopp äro ställda i dollars.

480 MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.och försedda med guldklausul. Genom en av kongressen antagen samt den 5 juni 1933 av presidenten stadfäst förordning har nu föreskrivits, att guldklausuler — de må vara guldmyntklausuler eller guldvärdeklausuler — i förbindelser betalbara i amerikanskt mynt äro stridande mot public policy och att oaktat sådan klausul varje förbindelse, ingången före eller efter lagens tillkomst, skall vara behörigen fullgjord genom betalning, dollar för dollar, i varje myntslag som vid betalningstiden är lagligt betalningsmedel för allmänna och enskilda skulder. Vilken verkan denna amerikanska lagstiftning juridiskt sett bör ha på icke-amerikanska gäldenärers förpliktelser i gulddollars kan förvisso vara föremål för delade meningar. Medan vissa av »guldländerna», nämligen Frankrike, Holland och Belgien, i större eller mindre utsträckning fortfarande betala efter guldvärde ha ett antal övriga stater och andra gäldenärer, däribland England, Tyskland (Younglånet) och Sverige, intagit den motsatta ståndpunkten och betala endast i deprecierade pappersdollars.

H. N.