Arbetsordningar i Södertörns samt i Askims m. fl. härads domsagor. Såsom i föregående notis omnämnts skall enligt den nya domsagostadgan fördomsaga, där biträdande domare är anställd, finnas en av K. M:t fastställd arbetsordning. Sedan K. M:t förordnat att biträdande domare skall vara anställd i Södertörns domsaga under tiden d. 28 aug. 1933—d. 30 juni 1934 samt i Askims m. fl. härads domsaga under hela budgetåret 1933/1934, har K. M:t uppdragit åt vederbörande hovrätter att för tiden t. o. m. d. 31 dec. 1933 — efter vilken dag ny tingsordning antages bliva genomförd i Södertörns domsaga — meddela erforderliga bestämmelser i förenämnda ämne, dock med iakttagande av vissa av K. M:t närmare angivna riktlinjer.
    Beträffande Södertörns domsaga har K. M:t föreskrivit följande. Häradshövdingen skall tjänstgöra såsom ordf. i häradsrätten å två rättegångsdagar av varje allmänt tingssammanträde ävensom vara ordf. i synerätt samt ägodelningsdomare. Biträdande domaren skall tjänstgöra såsom ordf. i häradsrätten å två rättegångsdagar av varje allmänt tingssammanträde, vara konkursdomare, taga expeditionen befattning med vissa ärenden enligt lagstiftningen om fri rättegång, fullgöra inteckningsboksgranskning samt i viss utsträckning utfärda gravationsbevis Sekreteraren skall vara inskrivningsdomare samt på eget ansvar leda uppläggandet av nya fastighetsböcker, dock med rätt för hovrätten att för detta arbete jämväl i viss utsträckning anlita biträdande domaren. Slutligen skall ordförandeskapet vid särskilda sammanträden för rannsakning med häktad fördelas mellan biträdande domaren och sekreteraren enligt av hovrätten fastställda grunder.

NOTISER. 485    I fråga om Askims m. fl. härads domsaga har K. M:t givit följande anvisningar. Häradshövdingen skall tjänstgöra såsom ordf. i häradsrätten någon rättegångsdag av varje allmänt tingssammanträde, om ej särskilda skäl till annat föranleda första rättegångsdagen. Häradshövdingen kan dock erhålla befrielse från handläggningen sagda dag av sådana mål och ärenden som anges i tremansnämndslagen. Biträdande domaren skall vara inskrivningsdomare och på eget ansvar leda uppläggandet av nya fastighetsböcker, i den mån icke häradshövdingen själv tager befattning därmed. Handläggningen av rannsakningar med häktade skall fördelas mellan häradshövdingen och biträdande domaren enligt av hovrätten bestämda grunder; vid förfall för häradshövdingen skall biträdande domaren och vid förfall för denne sekreteraren förordnas som vikarie. Ordförandeskapet å de rättegångsdagar då häradshövdingen ej själv tjänstgör bör anförtros i domsagan tjänstgörande behöriga förste och andre notarier. Erfordras utöver vad nu sagts vikarie för häradshövdingen å någon rättegångsdag, bör sekreteraren förordnas därtill och endast vid förfall för denne biträdande domaren. Erhåller häradshövdingen ledighet från att vara ägodelningsdomare eller ordf. i synerätt, skall biträdande domaren förordnas till vikarie och vid förfall för denne sekreteraren.

E. L—e.