Andra huvudtiteln. I de frågor vilka i föregående notiser (s. 174 o. 177) om anslagsäskandena under andra huvudtiteln till årets riksdag angivits såsom ännu icke av riksdagen behandlade hava nedan angivna beslut fattats.
    Beträffande det ordinarie anslaget till nedre justitierevisionen bifölls icke förslaget om uppförande å ordinarie stat av ytterligare tre revisionssekreterare. I stället uppfördes såsom extra anslag ett belopp av 42,000 kr. för avlönande liksom hittills av fyra förordnade revisionssekreterare med egna rotlar, vilket medförde en ökning av anslagens sammanlagda belopp med 7,600 kr. Besparingen för nedre justitierevisionen i jämförelse med föregående budgetår uppgår till omkring 11,000 kr.
    I fråga om hovrätterna komma icke några ledamotsbefattningar att vakanssättas under budgetåret 1933/1934. Som följd härav beviljades icke det av K. M:t begärda särskilda anslaget å 20,000 kr. för tillfällig förstärkning av hovrätternas arbetskrafter vid särskilt stark tillströmning av mål. På grund av dessa riksdagens beslut har sammanlagda besparingen för de tre hovrätterna i jämförelse med föregående budgetår stannat vid ett belopp av omkring 55,000 kr.
    Till partiell löneförbättring åt häradshövdingarna har riksdagen beviljat 96,000 kronor. Höjningen från begärda 95,000 kr. hade sin grund däri, att då den föreslagna domsagoregleringen inom Skaraborgs län ställdes på framtiden, en genom samma reglering beräknad besparing å anslaget icke kunde komma till stånd. Genom cirkulär till länsstyrelserna m. fl. d. 20 juli 1933 har K. M:t verkställt fördelning av anslaget å de särskilda domsagorna.
    Propositionen om anslag till bidrag till kostnaderna för domsagornas förvaltning bifölls i allt väsentligt av riksdagen, dock att arvodena till förste och andre notarier ansågos böra utgå med oförändrade belopp. I följd härav vidtogs en höjning i anslaget med 40,000 kr. till 530,000 kr. Ny domsagostadga

486 NOTISER.och andra författningar, som reglera anslagets användning, hava d. 26 maj utfärdats av K. M:t (se ovan s. 481).
    Sedan riksdagen bifallit K. M:ts förslag om viss ändring i stämpelförordningen avseende överförande från lösen till stämpel av 50 öre i varje lagfarts- och inteckningsexpedition, beviljades det av K. M:t begärda anslaget å 100,000 kr. till nya faslighetsböcker för landet. Med anledning av att proposition om krigsdomstolarnas avskaffande i fredstid icke vann riksdagens bifall, uppfördes anslagen till samma domstolar i riksstaten med hittills utgående belopp.

C. G. B.