Processrättsprofessuren i Lund. De sakkunniga för besättande av den efter prof. Kallenberg för andra gången ledigförklarade professuren i processrätt vid Lunds universitet ha nu avgivit sina utlåtanden (jfr SvJT 1930 s. 608, 1931 s. 590, 1932 s. 498, 1933 s. 102). Såväl sökande som sakkunniga äro desamma som förra gången professuren ledigförklarades.
    Den ene av de båda sökandena, doc. Karl Olivecrona, förklaras kompetent till professuren av alla de sakkunniga. Doc. Olivecrona har utöver de skrifter, på vilka han stödde sin tidigare ansökan, åberopat jämte vissa duplicerade anteckningar efter av honom hållna föreläsningar ett tryckt arbete »Förfarandet vid exekutiv försäljning av fast egendom» (Uppsala 1933, Lundequistska bokh., X + 184 s., kr. 5.00). De sakkunniga konstatera, att arbetet icke ingår på frågor av mera teoretisk innebörd. Prof. Th. Engströmer anför, att det icke utgör ett dogmatiskt bidrag till exekutionsrätten utan endast en kommentering, ehuru i systematisk form, av gällande rätt på området. Den uppgift förf. förelagt sig har han enligt denne sakkunniges mening i det stora hela löst med omsorg, gott omdöme och praktisk blick för realiteterna. F. d. justitierådet prof. O. Hj. Granfelt uttalar, efter en detaljrik granskning, det omdömet, att boken för den som vill förskaffa sig en ingående kännedom om förfarandet vid exekutiv försäljning av fast egendom innehåller en instruktiv och vederhäftig framställning. Prof. Åke Hassler finner, att förf. på ett flertal punkter fört diskussionen vidare och lämnat ytterligare bidrag till förståelsen av gällande rätt och utfyllandet av dess luckor. »Även om man», fortsätter prof. Hassler, »understundom kan ställa sig kritisk till hans slutsatser, så bära dock hans resonemang prägeln av självständigt tänkande och öppet sinne för rättslivets realiteter». Den fjärde sakkunnige, prof. H. Munch-Petersen, betecknar framställningen i det hela som »klar, skarpsindig og praktisk nøgtern» och tillägger, att den »Tilbøjelighed, Forf. undertiden har vist til at henfalde til ret golde Abstraktioner, mærkes der her intet til».
    Den andre sökanden, jur. dr Einar Henrik Heimer, har icke åberopat några skrifter utöver dem, på vilka han stödde sin föregående ansökan. De sakkunniga ha ansett, att han icke heller denna gång styrkt sin kompetens till professuren.

 

    Ludwig Ebermayer †. Den tyska straffrätten har förlorat en av sina främsta målsmän i praxis och litteratur med förutvarande Oberreichsanwalt L. Ebermayer, som den 30 juni 1933 avled vid 75 års ålder. Ledamot av Reichsgericht sedan 1902 och från 1918 senatspresident därstädes blev han 1921 rikets högste åklagare. Hans tjänstetid i denna egenskap präglades av de politiskt brydsamma förhållandena, och hans verksamhet har från skilda håll vunnit erkännande för både anpassningsförmåga och fasthet. Utomlands

NOTISER. 489är han mest känd såsom författare, bl. a. med utgivare av den stora av Reichsgerichtsräte ombesörjda strafflagskommentaren och författare av ett par bemärkta arbeten om läkarens rättsliga ställning. Förtjänstfull medarbetare vid strafflagsreformen var E. på senare tid honorärprofessor vid Leipzigs universitet. För några år sedan utgav han det intressanta och vinnande självbiografiska arbetet »Fünfzig Jahre Dienst am Recht».

R. B.