490 NOTISER.    Dödsfall. F. d. justitieborgmästaren Erik Andreas Trana avled i Göteborg 19 juni 1933. Han var född i Göteborg 1847, blev student i Uppsala 1865 och avlade där fil. kand. ex. 1871. Året därpå promoverades han till fil. dr efter att ha disputerat över en avhandling med titeln »Historisk framställning av åsikterna om den typiska pollenutvecklingen» (Sthm 1872). Han var därefter under åren 1873 — 74 e. o. amanuens vid universitetsbiblioteket i Uppsala men började studera juridik och avlade 1876 hovrättsex. i Uppsala. Efter tingstjänstgöring utnämndes han 1877 till vice häradshövding. S. å. började han tjänstgöra vid rådhusrätten i Göteborg, där han befordrades till polisnotarie 1884, stadsnotarie 1886 och justitierådman 1897. Han utnämndes till justitieborgmästare där 1908. Detta ämbete lämnade han 1917. En mångfald offentliga och privata förtroendeuppdrag kommo honom till del. Han var led. av riksdagens andra kammare 1903—05 och av dess första kammare 1910 —16. Åren 1904—05 var han ordf. i Göteborgs stads drätselkammare. Vid sidan av sin ämbetsmannagärning ägnade T. sig åt egyptologi och utgav på detta område »Zur Erklärung des Siegeshymnes des Merneptak» (Göteb. 1903) och »Ett blad ur Egyptens historia vid början av femtonde förkristna seklet» (ib. 1906).
    F. d. häradshövdingen Johan Olof Clarus Wallin avled i Köping 24 juli 1933. Född i Göteborg 1860, blev W. student i Uppsala 1878 och avlade där jur. u. kand. ex. 1884. Han utnämndes till vice häradshövding 1888. Efter tjänstgöring i och under Göta hovrätt utnämndes han till häradshövding i Västmanlands västra domsaga 1900, i vilket ämbete han kvarstod till 1930.
    F. d. polismästare Rudolf Henrik Fritz Carlo Benjamin von Schultz avled i Uppsala 27 juli 1933. Han var född i Locketorp i Skaraborgs 1. 1863, avlade studentex. i Uppsala 1881 och jur. utr. kand. ex. där 1889. Han utnämndes till vice häradshövding 1892. Efter att ha tjänstgjort hos länsstyrelsen i Uppsala och vid universitetets kansli blev han 1901 polismästare och rådman i Uppsala och s. å. auditör vid Upplands artilleriregemente. Den senare befattningen lämnade han 1908 och den förra 1918. Han tillhörde under en följd av år Mälarbankens Uppsalastyrelse och tjänstgjorde även som ombudsman för banken. Han ägnade sina krafter under senare år till stor del åt en av honom upprättad polisskola, vilken räknade elever från hela landet. Han utgav ett flertal författningseditioner, en populär-juridisk handbok, ett par arbeten avsedda för polisutbildningen, nämligen »Kriminalpolis» och »Polishandbok», samt rättsfallssamlingarna »1,000 prejudikat i brottmål och ordningsmål» och »Prejudikat i civilmål» (se om de båda sistnämnda SvJT 1927 s. 202 och 1930 s. 279).
    Vice häradshövdingen Gustaf Herman af Petersens avled 7 juni 1933 i Skövde. Han föddes 1842, blev student i Lund 1858 och avlade där hovrättsex. 1862. Till vice häradshövding utnämndes han 1868 och blev s. å. disponent för Sävsjöströms bruk. Under någon tid var han även auditör vid flottan och t. f. fiskal i Svea hovrätt. År 1895 förvärvade han Sävsjöströms bruk. Under senare år ägnade han sig åt skötseln av sitt gods Rosenlund i Skåne. Han var led. av riksdagens första kammare 1910 — 11.
    Borgmästaren Gustaf Carl August Collander avled i Gränna 8 aug. 1933. C. var född 1862 i Östra Torsås, Kronobergs l. Han blev student i Lund 1882 och avlade hovrättsex. där 1888. År 1891 utnämndes han till vice häradshövding. Efter tjänstgöring i Göta hovrätt blef C. t. f. borgmästare i Gränna 1909 och ordinarie 1910.
    Hovrättsassessorn Hans Yngve Waldemar Krumlinde avled i Östersund 8 aug. 1933. Han föddes i Falköping 1897, blev student 1915 och avlade 1921 jur. kand. ex. i Lund. Han blev 1926 t. f. fiskal i Svea hovrätt och utnämndes 1930 till assessor.
    Aktuarien Karl Samuel Ek avled 28 aug. 1933 i Sthm. E. var född i Vrigstad, Jönköpings l. Han blev student 1904 i Uppsala och avlade där jur.kand. ex. 1909. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra vid Sthms rådhusrätt, varest han 1919 blev kriminalassessor och 1922 aktuarie.

 

    Regeringsrätten. K. M:t har d. 20 juli 1933 beviljat regeringsrådet Jarl Ernberg avsked fr. o. m. d. 15 aug. 1933.