Hovrätterna. K. M:t har
    d. 26 juni 1933 meddelat bestämmelser om fortsatt upprätthållande under budgetåret 1933/1934 av extra divisionen vid Svea hovrätt;
    d. 30 juni 1933 till assessor vid Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamoten vid hovrätten Erik Söderlund;
    d. 20 juli 1933 till assessor vid Göta hovrätt fr. o. m. d. 27 juli 1933 förordnat adjungerade ledamoten vid hovrätten Arne Schedin;
    d. 28 aug. 1933 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. d. 1 sept. 1933 utnämnt justitiekanslern Oscar Arsell;
    s. d. till assessor vid Göta hovrätt förordnat adjungerade ledamoten vid hovrätten Martin Lembke;
    s. d. till assessor vid hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat e. o. assessorn vid hovrätten Maths Heüman.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 26 juni 1933 förordnat att biträdande domare skall vara anställd i Södertörns domsaga under tiden d. 28 aug. 1933—d. 30 juni 1934 och i Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals härads domsaga under budgetåret 1933/1934;
    s. d. förordnat att sekreterare skall nedannämnda tider vara anställd i envar av följande domsagor, nämligen under hela budgetåret 1933/1934 i Sollentuna och Färentuna härads, Södertörns, Uppsala läns södra, Falu, Ovansiljans, Medelpads östra, Västerbottens norra, Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals härads, Oxie och Skytts härads, Torna och Bara härads, Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härads, Frosta och Eslövs samt Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsagor, under tiden d. 1 nov. 1933—d. 30 juni 1934 i Södra Roslags domsaga och under tiden d. 1 sept. 1933—30 juni 1934 i Västra Göinge domsaga;
    d. 28 juli 1933 beviljat vice häradshövdingen vid Svea hovrätt Arne Söderberg begärt entledigande fr. o. m. d. 31 juli 1933.
    På förslag till lediga häradshövdingämbeten hava d. 8 sept. 1933 uppförts:
    av Svea hovrätt i Sollentuna och Färentuna härads domsaga v. häradshövd. Birger Jacobsson och i Jämtlands norra domsaga v. häradshövdingarna Jacobsson, Birger Lundberg och Petrus Grufman; samt
    av Göta hovrätt i Mellersta Värends domsaga vice häradshövdingarna Lundberg, Jacobsson och Grufman. Ett hovrättsråd gav Grufman företräde framför Jacobsson.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 30 juni 1933 till borgmästare i Östersund utnämnt rådmannen i staden Iwan Wikström;
    s. d. förordnat, att med åtgärder för återbesättande av den efter Wikström ledigblivna rådmanstjänsten skulle tills vidare anstå, i avbidan på anbefalld utredning huruvida tjänsten kunde indragas;
    d. 7 juli 1933 beviljat rådmannen i Stockholm Karl Sörensen avsked fr. o. m. d. 1 aug. 1933; 

NOTISER. 493    d. 20 juli 1933 till borgmästare i Karlskrona fr. o. m. d. 1 sept. 1933 utnämnt assessorn vid hovrätten över Skåne och Blekinge Ebbe Dymling;
    d. 18 aug. anbefallt länsstyrelsen i Jönköpings län att skyndsamt verkställa utredning rörande staden Grännas förenande i judiciellt avseende med Tveta, Vista och Mo domsaga.
    Vid magistraten i Malmö har, sedan magistratssekreteraren Emil Thulind. 31 juli 1933 beviljats avsked, till magistratssekreterare utnämnts assessorn Nils Melander och till assessor exekutionsnotarien Wilhelm Hederström.