51    Tidsskrift for Rettsvidenskap. Sista häftet för år 1932 inledes med en uppsats av C. W. WESTRUP om »Sammenlignende retsforskning». Efter en historisk överblick av forskningens utveckling på den romerska rättens område ger förf. en framställning av det betydelsefulla medel till belysning och utforskning av den äldre rättens uppkomst och utveckling, som den jämförande rättsforskningen och dess hjälpvetenskaper, främst etymologi och etnologi, utgöra, samt diskuterar dess betydelse för den rättshistoriska forskningens försök att rekonstruera en »fællesarisk Urret», ävensom, och framför allt, för det forskningsarbete som syftar till en direkt belysning av varje särskilt lands äldsta historiska rätt. Medan förf., säkerligen med rätta, ser med skepsis på vetenskapens möjlighet att nå positiva resultat i förstnämnda hänseende, framhäver han med styrka rättsjämförelsens betydelse för sistnämnda, mera blygsamma arbetsuppgift och erinrar därvid till sist om det centrum för jämförande kulturforskning i alla dess grenar, som det av Fredrik Stang grundade Instituttet for sammenlignende Kulturforskning utgör. — I en uppsats med titeln »Skandinavisk Fælleslovgivning og Island» lämnar LÁRUS H. BJARNASON en redogörelse för ett stort antal isländska lagar, som, ehuru Island icke deltagit i det gemensamma skandinaviska lagstiftningsarbetet, hava tillkommit med omedelbart stöd i den gemensamma skandinaviska lagstiftningen eller dess förarbeten. — Ett »Bidrag til Læren om Tilbageholdelsesret i Ting» enligt dansk rätt ger BERNT HJEJLE i en längre uppsats, vari diskuteras åtskilliga spörsmål med avseende på retentionsrättens objekt, förutsättningar och upphörande. — Ett stort utrymme i förevarande häfte upptaga de sedvanliga, synnerligen värdefulla meddelandena angående praxis i de skandinaviska ländernas högsta domstolar, levererade av TROELS G. JØRGENSEN (för Danmark), E. HAMBRO (för Norge) och E. STENBECK (för Sverige). — Slutligen är att nämna två bokrecensioner. I den ena anmäles Erwin Munch-Petersens Konkurssurrogater utförligt av E. HAGERUP BULL, vilkens erkännsamma omdömen om denna av Köpenhamns juridiska fakultet såsom prov för doktorsgrad refuserade avhandling utgör en ny erinran om hur olika var för sig objektiva bedömare kunna värdesätta ett arbete. I den andra recensionen anmäles Sigurd Østrems kommentar till den norska lagen om »Egtefellers formuesforhold» av VIGGOBENTZON, som därvid bl. a. framhåller behovet av en bok om huvudlinjerna i den nordiska lagstiftningen om äkta makars förmögenhetsförhållanden.

Ph. H.

 

    Nordisk Tidsskrift for Strafferet 1932, h. 4. Byretsdommer VICTOR HANSEN ger en överblick över de nyligen vidtagna reformerna i den danska straffprocessen, jfr SvJT 1932 s. 577 ff. Dommer L. TH. ARNSKOV redogör under jämförelse med svensk och norsk rätt för den nya danska strafflagens ställning till rusets kriminalpolitiska problem. Lektor CARL RASTING fäster i en anmälan uppmärksamheten på ett arbete av NICOLAI HOFF, »Ubestemte dommer», ingående i serien »Skrifter utgitt av Det norske Videnskaps-akademi i Oslo» 1932. 

O. B.

 

    Nordisk Tidsskrift for International Ret. Acta scandinavica juris gentium.andra häftet för 1932 av denna tidskrift publiceras fortsättningen och slutet

52 TIDSKRIFTSÖVERSIKT.av F. CASTBERGS i föregående nummer påbörjade avhandling »Internasjonale domstolers overskridelse av sin kompetanse». Häftet innehåller vidare en uppsats av R. A. WREDE: »Ålandsöarnas ställning i folkrättsligt hänseende», behandlande såväl den bekanta konventionen om Ålandsöarnas neutralisering och demilitarisering som de öarnas befolkning tillförsäkrade särrättigheterna, samt en av tidskriftens utgivare, E. BRÜEL, författad översiktlig framställning om »De britiske Dominions' retlige Stilling». Häftet utfylles som vanligt med kvartalsöversikter över tilldragelser på det internationella området, litteraturrecensioner etc. I den på främmande språk utgivna delen av tidskriften, »Acta scandinavica juris gentium» publiceras tvenne uppsatser: »Lacunes de droit international» av T. GIHL och »Une question relative à l'universalité de la faillite» av H. MUNCH-PETERSEN.

T. G—l.