Juridisk Tidsskrift. I h. 5 märkes en av N. COHN författad utförlig recension av Drachmann Bentzons kommentar till lagen om försäkringsavtal.

H. N.

 

    Tidskrift, utg. av Juridiska Föreningen i Finland. H. 5. Häftet inledes med en dödsruna över professorn vid Helsing'ors universitet ILMARI TAWASTSTJERNAJustitierådet B. WEDBERG meddelar, från en nyligen till svenska riksarkivet överlämnad samling, ett brev av Matth. Calonius, varav framgår dennes kritiska inställning till den bekanta k. förklaringen den 14 maj 1805 rörande tiden för klander å jordafång. H. HALME behandlar, i anslutning till 6 § i finska lagen om kollektivavtal (motsvarande 3 § i den svenska lagen), frågan om kollektivavtalets s. k. »efterverkan» m. m. I övrigt upptages utrymmet i häftet huvudsakligen av en längre avhandling av E. AF HÄLLSTRÖM rörande det i J. B. 1 kap. 2 § stadgade formkravet vid fastighetsöverlåtelse. Förf:s resultat avvika på en rad väsentliga punkter från vad som kan anses vara gällande svensk

54 TIDSKRIFTSÖVERSIKT.rätt. Det förfäktas exempelvis, att också köparens viljeförklaring måste vara formbunden, att vittnena äro solennitets-, icke bevisvittnen, att såsom köpevittnen emellertid kunna fungera även föräldrar, barn eller andra närskylda etc. Förf. sparar icke på stränga omdömen om enligt hans mening oriktiga åsikter: den svenska rättstillämpningen säges ha skapat ett »oefterrättlighetstillstånd», T. Almén påbördas »hårklyverier» etc.

Hj. Kgn.