Svensk Sparbankstidskrift (årg. XVII hft. 1—8) har under året innehållit åtskilliga artiklar av mer eller mindre direkt juridiskt intresse. Sålunda har borgmästaren EDGAR ROSANDER i en artikel »Lagsökning för gäld» (s. 1 —13) återgivit en föreläsning över ämnet vid sparbankskursen i juni 1932. Det av K. M:t till årets riksdag avgivna förslaget till ändrad beskattning av arv och gåva har refererats (s. 19—21) och kritiserats av borgmästaren GEORG BISSMARK (s. 67 — 72). Vice häradshövdingen GUSTAF SMITH har under rubriken »Tvistiga obligationsfordringar i A.-B. Stockholms Hypotekskassas konkurs» (s. 81 — 93) redogjort för det i NJA 1933 s. 78 refererade målet. UNDERTECKNAD har meddelat »Ett och annat att beakta vid granskning av inteckningshandlingar» (s. 165 — 177). Kammarrättsrådet C. W. U. KUYLENSTIERNA framställer en del »Beskattningsspörsmål ur sparbankssynpunkt» (s. 178 —185) och refererar »Skattekontrollsakkunnigas betänkande angående deklarationskontroll m. m.» (s. 557—571). Om »Maximalrentelovgivning i Danmark» lämnar prof. AXEL NIELSEN

LITTERATURNOTISER. 553en historik med kritiska anmärkningar (s. 275—282). »Transfertrörelsen» — ett nytt institut inom svenskt sparbanksväsen, avseende att möjliggöra uttag och insättning på en sparbanks motbok hos en annan sparbank — skildras av bankdirektören K. A. WESSMAN (s. 283—294). »Den nya lagen om boutredning och arvskifte» presenteras för tidskriftens läsare av justitierådet HARRY GULDBERG (s. 355—364). Redogörelse för »De senaste ändringarna i gällande banklagstiftning» lämnas av byråchefen ALBERT TONDÉN (s. 378—385). I tidskriften har även införts protokollet vid Svenska Sparbanksföreningens årsmöte d. 14 sept. 1933, och härtill ha som bilagor fogats de vid mötet hållna föredragen: »Sparbanker och politik, några allmänna reflexioner», av prof. EMIL SOMMARIN, »Den nya boutredningslagens betydelse för sparbankerna» av UNDERTECKNAD, samt »Sparbanks likviditet» av sparbanksinspektören A. DAHLIN (s. 481—552). Tidskriftens innehåll utfylles av referat av rättsfall, berörande sparbanksväsendet, meddelanden från Svenska Sparbanksföreningens styrelse ävensom från Sparbanksinspektionens verksamhet samt uppsatser och notiser av sparbankstekniskt och ekonomiskt innehåll.

C. G. Bj.