Brottsligheten år 1930. Av Statistiska Centralbyrån. Sthm 1933. Norstedt. 156 s. — Sveriges officiella statistik. Rättsväsen.

 

    År 1930 inföll under en tid, vilken man väl torde komma att minnas framför allt som en tid då genom förbrytelser av dittills okänd omfattning samhällslivet tillfogades allvarliga skador och då hänsynslöshet och ansvarslöshet kännetecknade många, från de högst betrodda till långt ned bland de breda lagren. Hur har det svenska samhället mött denna våg av fientlighet och likgiltighet mot dess livsbetingelser? När man slår upp förestående volym, innehållande den officiella kriminalstatistiken för året, för att se mot vilka brott

LITTERATURNOTISER. 557statens straffande myndighet kraftigast reagerat, vad finner man? Vilka brott ha under det nämnda året ansetts förtjäna de strängaste straffen? Svaret är, att det varit brotten mot 18: 1 — 3 S. L. Enligt dessa paragrafer ha nämligen under året dömts 9 personer till straffarbete över sex år och 2 till straffarbete på livstid. Har månne hos de åldringar, enstöringar och mer eller mindre förkomna individer, bland vilka dessa brottslingar till större delen torde vara att söka, förefunnits en samhällsfarlig vilja av särskilt fruktansvärd beskaffenhet?
    Förskingrings- och trolöshetsbrott däremot ha under år 1930 endast i 4 falll ett till straffarbete i mer än ett år. Antalet för dessa brott sakfällda var 555. Det är emellertid att märka, att i detta antal utan tvivel ingick en mängd personer sakfällda för förskingring av gods som de köpt på avbetalning med äganderättsförbehåll för säljaren. Dessa personer, vilkas brott i allmänhet bestått i att de överträtt en i kontraktet med säljaren intagen tryckt klausul, synas icke utan vidare vara att jämställa med andra förskingrare. I SvJT för innevarande år, s. 55 ff., har en framskjuten representant för åklagarväsendet tagit till orda för en ändring av strafflagen därhän, att förskingring av avbetalningsköpt gods icke längre skulle vara straffbart. Det förtjänar erinras, att ännu 1911 en juridisk författare (LAMM, Bidrag till läran om enkla bolag och handelsbolag enligt svensk rätt, s. 92 not 1) givit uttryck åt tvivel på att äganderättsförbehåll enligt svensk rätt måste tillerkännas giltighet mot köparens borgenärer.
    Ett brott, som säkert förekommit i stor utsträckning utan att bliva bestraffat, är fosterfördrivning. Huru många de kriminella aborterna varit, undandrager sig noggrann beräkning. Ett försök till uppskattning av deras förekomst har nyligen företagits på uppdrag av medicinalstyrelsen och omtalas i notis här ovan. Antalet kriminella aborter har varit och är sannolikt mycket stort och betydligt större än av nämnda utredning synes framgå. Fällande dom har under år 1930 emellertid avkunnats beträffande blott 12 brott enligt S. L. 14: 26. Av de 27 personer, som sakfälldes jämlikt detta lagrum, fingo alla utom en villkorlig dom. Det skulle väl ock knappast vara rättvist att låta några få godtyckligt eller slumpvis utvalda kvinnor undergå bestraffning för en gärning, om vilken de måste säga sig att den ostraffat begås av utomordentligt många flera.
    Jämlikt 18: 10 S. L., ett straffbud för vars upphävande röster höjts, ha under år 1930 sakfällts 31 personer.
    I förenämnda publikation redovisas även brottslighetens fördelning mellan skilda landsdelar. En granskning visar, att av förbrytelser, för vilka personer under år 1930 sakfällts, lönnbränning och olovlig befattning med spritdrycker och vin enligt den särskilda lagen därom förekommit i 25 fall i Härjedalen mot 13 i Jämtland. Genomgång av motsvarande publikationer för andra år visar, att under tiden 1926—1930 för nämnda förseelser sakfällts i Härjedalen tillhopa 128 personer och i Jämtland tillhopa 51. Härjedalens inköpsställe för spritdrycker är Östersund, något som kanske är en av förklaringsgrunderna till olikheten mellan landskapen.
    Med kriminalstatistiken för år 1930 följer en statistisk undersökning av brottsligheten under femårsperioden 1926—1930. Antalet brott mot strafflagen var under denna period nästan detsamma som under föregående femårs-

558 LITTERATURNOTISER.period. Förseelser mot motorfordonsförordning och vägtrafikstadga visa däremot stark ökning: 1924 var antalet 12,927 och 1930 32,172. Olaga brännvinstillverkning och olovlig befattning med spritdrycker och vin ha även starkt ökats under femårsperioden. Den villkorliga domens användning företer en kraftig stegring:

1921192219231924192519261927192819291930
7516798298321,1141,1311,2221,2811,4651,518

I. S.