KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1931 OCH 1932.1

 

A. CIVILRÄTT.

 

    Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken. 4. Förslag till lag om boutredning och arvskifte m. m. Norstedt. 689 s. Ju. 1932:16.

 

B. SPECIELL PRIVATRÄTT.

 

1. FASTIGHETSRÄTT M M.

 

    Betänkande med förslag till lag med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län m. m. Marcus. 307 s. 4 bilagor. Ju. 1931:19.
    Betänkande med förslag till lag om allmänna vägar och lag om vägdistrikt m. m. Norstedt. 223, xv, 174 s. K. 1932:21.

 

    2. HANDELS-, BANK- OCH FÖRSÄKRINGSRÄTT, PATENTRÄTT M.M.

 

    Utlåtande över utkast till näringslag m. m. Marcus. 28 s. H. 1931:13.
    Betänkande med förslag till förordning angående handel med farmacevtiska specialiteter. Marcus. 99 s. S. 1932:20.
    Betänkande angående ändrad lagstiftning om mått och vikt. Marcus. 128 s. Fi. 1931:36.
    Förslag till växellag m. m. Norstedt. 254 s. Ju. 1931:14.
    Förslag till checklag m. m. Norstedt. 241 s. Ju. 1931:28.
    1932 års banksakkunniga. Betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 22 juni 1911 (nr 74) om bankrörelse m. m. Marcus. 116 s. Fi. 1932:30.
    Dödlighetsantaganden för livränteförsäkring. Norstedt. 142 s. H. 1932:4.
    1928 års pensionsförsäkringskommitté och organisationssakkunniga. Statistiska undersökningar samt kostnadsberäkningar m. m. Del. 2. Norstedt. x, 249 s. S. 1932:36.
    Betänkande med förslag till lag om vissa ändringar i förordningen angående patent m. m. Marcus. 76 s. H. 1932:32.

 

C. STRAFFRÄTT.

 

    Förräderibrott m. m. Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen. 10. Av J. C. W. THYRÉN. Lund. Berling. 313 s. Ju. 1931:33.

 

D. PROCESSRÄTT.

 

    Lagberedningens förslag ang. vissa internationella rättsförhållanden. 3. Förslag till konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om erkännande och verkställighet av domar, m. m. Norstedt. 39 s. Ju. 1931:9.
    Betänkande rörande erkännande och verkställighet av utländsk civildom. Av E. MARKS VON WÜRTEMBERG. Marcus. 43 s. Ju. 1932:2.
    Betänkande angående reformering av vikariatssystemet vid häradsrätterna. Marcus. 27 s. Ju. 1932:27.
    Promemoria angående lagstiftning om vissa straffprocessuella tvångsmedel. Norstedt. 57 s. Ju. 1932:29.

 

E. FÅNGVÅRD.

 

    Riktlinjer för vinnande av viss koncentration inom det svenska fångvårdsväsendet. Av S. HAGSTRÖMER. Marcus. v, 162 s. Ju. 1931: 16.

 

1 Jfr föregående sammanställningar SvJT 1927 s. 211 (1922—1926). 1929 s. 164 (1927—1928) samt 1931 s. 155 (1929-1930).

KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1931 OCH 1932. 561F. STATSRÄTT.

 

    Betänkande med förslag angående vissa ändringar i riksdagens arbetsformer m. m. Beckman. 204 s. Ju. 1931:26.

 

G. FÖRVALTNINGSRÄTT.

 

1. ALLMÄN STATSFÖRVALTNING.

 

    1928 års lönekommitté. Betänkande med förslag till avlöningsreglemente för extra ordinarie och extra tjänstemän, tillhörande den civila statsförvaltningen m. m. Norstedt. vj, 131 s. Fi. 1931:12.
    1928 års lönekommitté. Betänkande med förslag till lönereglering för landsfogdar, lappfogdar och landsfiskaler m. m. Norstedt. vij, 324 s. Fi. 1931:18.
    1930 års pensionssakkunniga. Betänkande med förslag till reglemente angående tjänstepension för tjänstemän, tillhörande den civila statsförvaltningen, m. m. Norstedt. (2), 211 s. Fi. 1932:19.
    1930 års pensionssakkunniga. Betänkande med förslag till reglemente angående tjänstepension för arbetare i statens tjänst. Norstedt. 37 s. Fi. 1932: 22.
    Lantmätarelönesakkunnigas utredning och förslag beträffande lönereglering för viss lantmäteripersonal m. m. Marcus. 136 s. Jo. 1931:39.
    Lantmätarelönesakkunnigas utredning och förslag beträffande lantmäterikontorens organisation. Marcus. 186 s. Jo. 1932:28.
    Betänkande och förslag angående anskaffning, underhåll och drift av för tulltjänsten erforderlig fortskaffningsmateriel. Marcus. 91 s. Fi. 1931:23.
    Statens organisationsnämnd. Betänkande med plan för statens byggnadsverksamhet under närmast kommande tioårsperiod. Marcus. 125 s. Fi. 1932:25.
    Statens organisationsnämnd. Betänkande med förslag rörande arbetsuppgifterna för och organinisationen av rikets landkarteverk. Marcus. 95 s. Jo. 1932: 38.
    Betänkande med förslag angående omorganisation av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen jämte därmed sammanhängande spörsmål. Hæggström. 108 s.K. 1932: 34.

 

2. ECKLESIASTIK FÖRVALTNING.

 

    Sammandrag av yttranden över 1927 års prästlöneregleringssakkunnigas betänkande rörande nya grunder för lagstiftningen om prästerskapets avlöning och förvaltningen av den därtill anslagna egendomen. Idun. 622 s. E. 1931:1.
    Betänkande med förslag till huvudgrunder för en decentraliserad förvaltning av prästlönejorden m. m. Idun. 200 s. E. 1931:24.
    Betänkande med förslag till prästlönelag m. m. Idun. 138 s. E. 1931:25.
    Utredning och förslag rörande ändrade grunder för biskoparnas avlöning och därmed sammanhängande frågor. Idun. 262 s. E. 1932: 17.
    Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser angående tillsättning av prästerliga tjänster. Hæggström. 215 s. E. 1932:35.

 

3. UNDERVISNINGSVÄSEN M. M.

 

    Utredning och förslag rörande läroböcker vid de allmänna läroverken och med dem jämförliga läroanstalter. Norstedt. 131 s. E. 1931:2.
    Utredning och förslag av frågorna om ytterligare inskränkningar i den nuvarande folkskoleseminarieorganisationen samt om statens övertagande av de utav landstingen och vissa städer upprätthållna småskoleseminarierna m. m. Norstedt. (2), 215 s. E. 1931:4.
    Utredning och förslag rörande fortsättningsskolans organisation. Hæggström. 94 s. E. 1931:17.
    Betänkande med förslag angående den ekonomiska förvaltningen vid de allm. läroverken m. fl. läroanstalter och därmed sammanhängande frågor. Norstedt. vj, 148 s. E. 1931:38.
    Läroverkssakkunniga. Betänkande med förslag till undervisningsplaner för rikets allmänna läroverk och de kommunala mellanskolorna m. m. Norstedt. xj, 454 s. E. 1932:31.

 

7 — Svensk Juristtidning 1933.

562 KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1931 OCH 1932.    Ny värmeledning samt elektrisk belysningsanläggning i Nationalmuseibyggnaden i Stockholm. Stat. Repr.-anst. 43 s. K. 1931:8.

 

4. KOMMUNALFÖRVALTNING.

 

    Normalförslag till byggnadsordningar m. m. 1. Byggnadsordning för stad, köping och större municipalsamhälle. Marcus. 37 s. K. 1932:6.
    Normalförslag till byggnadsordningar m. m. 2. Byggnadsordning för mindre municipalsamhälle. Marcus. 27 s. K. 1932: 7.
    Normalförslag till byggnadsordningar m. m. 3. Byggnadsordningar och utomplansbestämmelser för landsbygden. Marcus. 18 s. K. 1932:8.
    Normalförslag till byggnadsordningar m. m. 4. Bilagor till normalbyggnadsordningar för städer och för landsbygden. Marcus. 32 s. K. 1932: 9.
    Normalförslag till provisoriska byggnadsföreskrifter. Marcus. 10 s. K. 1932: 11.
    Normalförslag till gatukostnadsbestämmelser enligt 49 § stadsplanelagen. Marcus. 23 s. K. 1932:40.

 

5. SKATTELAGSTIFTNING.

 

    Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser angående beskattning av aktiebolag och andra näringsföretag m. m. Del. 1. Författningsförslag, motivering, tabeller. viij, 409 s. Del 2. Särskilda utredningar. (4), 256, 75 + 118, 11, 57, 30 s. Marcus. Fi. 1931:40, 41.
    Repartitionstalen för jordbruksfastighet. Marcus. 60 s. Fi. 1931: 31.
    Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden vid 1928 års allmänna fastighetstaxering. Norstedt. (2), iv, 168 s. 1 karta. Fi. 1931:35.
    Skatteutjämningsberedningen 1. Statistisk utredning angående det kommunala skattetrycket. Av E. AHLBERG. Norstedt. 85, 560 s. Fi. 1932: 13.

 

6. SOCIALPOLITIK.

 

    Betänkande med förslag angående arbetslöshetens motverkande genom beredskapsarbeten. Norstedt. 81 s. S. 1931:3.
    Arbetslöshetsutredningens betänkande. 1. Arbetslöshetens omfattning, karaktär och orsaker. Norstedt. xix, 554 s. S. 1931:20.
    Arbetslöshetsutredningens betänkande. Bilagor, band 1. Orsaker till arbetslöshet. Av G. BAGGE. P. M. ang. arbetsmarknaden och de faktorer, som bestämma dess utveckling. Av G. Huss. Norstedt. xij, 149 s. S. 1931:21.
    Arbetslöshetsutredningens betänkande. Bilagor, band 2. Om den industriella rationaliseringen och dess verkningar särskilt beträffanda arbetarsysselsättningen. Av G. ÅKERMAN. Norstedt. vj, 180 s. S. 1931: 42.
    Utredning och förslag rörande viss omläggning av socialstyrelsens lönestatistik. Hæggström. 109 s. S. 1931:32.
    Sociala jordutredningens betänkande med förslag till vissa ändringar i den sociala arrendelagstiftningen. Marcus. 121 s. Jo. 1932: 1.

 

7. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD.

 

    Utredning och förslag angående de civila tjänsteläkarnas ställning i städer och stadsliknande samhällen. Beckman. 206 s. S. 1932:23.
    Betänkande angående skyddskoppympningen. Beckman. 131 s. S. 1932: 37.

 

8. NÄRINGSVÄSEN.

 

a) Jordbruk.

 

    Utlåtande angående utförselbevissystemets verkningar m. m. Marcus. 25 s. Jo. 1931: 5.
    Jordbruksutredningens betänkanden. 4. Betänkande angående åtgärder för fjäderfäskötselns främjande. Beckman. vj, 109 s. Jo. 1931:6.

KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1931 OCH 1932. 563    Jordbruksutredningens betänkanden. 5. Statistisk översikt över det svenska jordbrukets utveckling och läge. Av E. HÖLIER. Marcus. 74 s. Jo. 1931:7.
    Jordbruksutredningens betänkanden. 6. Promemoria rörande inkomstutvecklingen inom Sveriges jordbruk i jämförelse med i andra näringsgrenar och dess sammanhang med lönepolitiken. Beckman. 52 s. Jo. 1932: 10.
    Jordbruksutredningens betänkanden. 7. Betänkande angående åtgärder för lindrande av jordbrukets kreditsvårigheter. Beckman. 99 s. Jo. 1932:12.
    Jordbruksutredningens betänkanden. 8. Arbetarfrågan inom det svenska jordbruket. Av B. NYSTRÖMBeckman. 111 s. Jo. 1932:14.
    Betänkande med utredning rörande de statsunderstödda växtförädlingsanstalterna. Marcus. 164 s. Jo. 1931:34.
    Betänkande med förslag rörande statlig hjälpaktion åt vissa egnahemslåntagare. Marcus. 64 s. 1 bilaga. Jo. 1931:37.
    Sociala jordutredningens betänkande med förslag till åtgärder för beredande av ökade möjligheter för mindre bemedlade personer att erhålla egna jordbruk. Marcus. 84 s. Jo. 1932:33.
    Sociala jordutredningens betänkande med förslag till kungörelse angående bestämmelser om beviljande av uppskov för egnahemslåntagare att erlägga ränta och amortering å egnahemslån. Marcus. 24 s. Jo. 1932:39.

 

b) Skogsbruk.

 

    Betänkande med förslag till lag om vård av vissa skogar inom Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker m. fl. områden. Marcus. iv, 398 s. Jo. 1931:10.
    Utredning med förslag angående premiering av välskötta mindre skogsbruk. Hæggström. 66 s. Jo. 1931:11.
    Uppskattning av Sveriges skogstillgångar, verkställd åren 1923—1929. Norstedt. 255, 215 s. Jo. 1932: 26.

 

c) Industri, handel och sjöfart.

 

    Normalbestämmelser för järnkonstruktioner till byggnadsverk (järnbestämmelser). Beckman. 76 s. K. 1931:30.
    Normalbestämmelser för leverans och provning av cement (cementbestämmelser) samt för byggnadsverk av betong och armerad betong (betongbestämmelser) [fjärde upplagan] jämte tilläggsbestämmelser [tredje upplagan]. Norstedt. 44 s. K. 1932:24.
    Provdebitering av fyr- och båkavgift samt sjömanshusavgift. Marcus. 64 s. H. 1931:15.
    De ekonomiska verkningarna för sjöfarten av 1928 års lotsförfattningssakkunnigas förslag till lotsavgifter. Norstedt. 38 s. H. 1932:15.

 

d) Kommunikationsväsen.

 

    Betänkande rörande frivilliga sammanslutningar mellan enskilda järnvägar i Skåne m. m. Beckman. 132 s. 2 bilagor. K. 1932:5.
    Utredning rörande motorfordonsbeståndet i Sverige. Marcus. 50 s. K. 1932: 18.

 

9. FÖRSVARSVÄSEN.

 

    1930 års militäravlöningssakkunniga. Betänkande med förslag till avlöningsbestämmelser för icke-ordinarie personal vid försvarsväsendet. Beckman. vj, 101 s. Fö. 1931:22.
    Betänkande och förslag rörande åtgärder för höjande av säkerheten vid flygning. Beckman. 194 s. Fö. 1931:27.
    Betänkande angående flygstyrelsens materielanskaffning m. m. Marcus. 354 s. Fö. 1931:29
    Luftförsvarsutredningens betänkande. Utredning beträffande hemortens och civilbefolkningens skyddande vid luftanfall mot Sverige. Norstedt. 139 s. Fö. 1932:3.

E. L—e.