Justitiedepartementet. Enligt beslut av innevarande års riksdag (jfr SvJT 1933 s. 174) ha från och med ingången av nu löpande budgetår å justitiedepartementets stat i stället för en ledamot och två extra ledamöter för lagärenden uppförts tre byråchefer för lagärenden. Å dessa befattningshavare fördelas lagärendena efter beskaffenheten huvudsakligen sålunda, att en handlägger civilrättsliga (I lagbyrån), en processrättsliga (II lagbyrån) och en straffrättsliga lagärenden (III lagbyrån). Vissa lagärenden — sådana som angå rikets grundlagar, straffverkställighet och fångvård, fideikommiss, domsagornas tingsordning, domarämbetenas tillsättande m. fl. — skola emellertid ankomma på expeditionschefen, vilken jämväl har ledningen av arbetet med statsverkspropositionen. Vissa sakkunniga ha tilldelats olika lagbyråer för att biträda vid särskilda lagförslags utarbetande, varjämte å varje lagbyrå sedan sistlidne september månad biträder en extra hovrättsfiskal (jfr nedan s. 606).
    Utöver de lagärenden som omförmälas i efterföljande notiser ha bl. a. följande av mera aktuellt intresse tilldelats
    I lagbyrån: internordisk konvention angående dödsbo (se nedan s. 599); nya giftermålsbalkens tillämpning på äldre äktenskap; gruvlagstiftningen; vissa frågor inom jordabalkens område.

    II lagbyrån: lättnader i högsta domstolens arbetsbörda; de båda större hovrätternas uppdelning; polisdomstols behörighet att handlägga mål om skadestånd i trafikmål; valbarhet till nämndeman; stämnings delgivning; sakkunnigbeviset; lösdrivarmålens överflyttande till domstolarna; försäljning av utmätt fordran (Marsjöfallet).
    III lagbyrån: strafflagen för krigsmakten; straffpåföljden enligt SL 2: 19; bötesförvandlingsstraffet; förskingring vid avbetalningsköp; förbrytares internering å alkoholistanstalt.
    Av expeditionschefen beredas frågorna om ändring i lagen om verkställighet av straffarbete och fängelsestraff, åsyftande utvidgad möjlighet till arbetsgemenskap, om skydds- och hjälparbetet beträffande frigivna fångar, om ändring i 1872 års förordning om häradsting (se ovan s. 570 ff.), om stadsdomstolarnas rekrytering samt om vissa grundlagsändringar.
    Under behandling av särskilda sakkunniga äro — förutom de lagfrågor som hänvisats till lagberedningen (skuldebrev, fideikommisslagstiftningen), processlagberedningen, den internordiska sjölagskommittén, aktiebolagskommittén och kommittén angående statsfientlig verksamhet — frågorna om partiella reformer på strafflagstiftningens område, om åklagarväsendet, inkl. åtals eftergivande och borttagandet av åklagarnas bötesandelar, om vården av fastighetsväsendet, om lösöreköp, om luftbefraktning och ansvarighet för skada genom lufttrafik samt vissa grundlagsfrågor (se nedan s. 606). Frågorna om straff för fosterfördrivning, om preventivlagen och om straff för homosexuella handlingar äro på remiss hos medicinalstyrelsen.