NOTISER. 593    Lagrådsutlåtanden. Förutom lagrådets utlåtanden d. 18 juni 1932 och d. 9 jan. 1933 över förslag till konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge ang. konkurs m. m. (se SvJT 1933 s. 81) föreligga utlåtanden från lagrådet över följande inom justitiedepartementet upprättade lagförslag.
    Ett av förslagen, remitterat d. 7 april 1933, avser ändringar i gällande lagstiftning rörande utländska försäkringsanstalter. Enligt lagen d. 25 maj 1917 om försäkringsrörelse, vilken endast avser svenska försäkringsbolag, åligger det försäkringsbolag, som meddelar livförsäkring eller därmed i försäkringstekniskt avseende likställd försäkring, att redovisa försäkringsfonden för dylika försäkringar i tillgångar av vissa i lagen angivna slag samt att här i riket deponera dessa tillgångar. I dessa skola försäkringstagarna åtnjuta panträtt för sina fordringar. Därest bolaget träder i likvidation eller kommer i konkurstillstånd, skall inträda en särskild administration av de pantsatta tillgångarna i syfte att så vitt möjligt undvika att till livförsäkringstagarnas skada realisation sker i vanlig ordning. Lagen d. 24 juli 1903 om utländsk försäkringsanstalts rätt att driva försäkringsrörelse här i riket innehåller icke några liknande bestämmelser till säkerställande av försäkringstagarnas rätt. Visserligen måste utländsk anstalt för rätt att driva verksamhet här deponera visst i lagen till storleken bestämt belopp, men detta är så ringa att depositionen i regel ej kan anses bereda försäkringstagarna någon egentlig säkerhet. Enligt det remitterade förslaget skola för utländska försäkringsanstalter meddelas enahanda bestämmelser om skyldighet att redovisa och deponera försäkringsfond och om särskild administration som gälla för svenska försäkringsbolag. I fråga om svenska försäkringsbolag äro vidare i 1917 års lag meddelade särskilda bestämmelser angående överlåtelse av bolagets livförsäkringsstock å annat bolag. Liknande bestämmelser skola enligt förslaget gälla i fråga om överlåtelse av utländskt bolags svenska livförsäkringsstock. I anledning av de nya bestämmelserna om särskild administration av utländska anstalters svenska livförsäkringsbestånd föreslås slutligen några mindre jämkningar i 26 och 27 §§ lagen om försäkringsavtal. — Lagrådet, där förslaget föredragits av expeditionschefen G. Dahlman, har i sitt utlåtande d. 13 juni 1933 mot det remitterade förslaget endast framställt några erinringar av formell natur.
    Huvudsakligen i syfte att möjliggöra Sveriges anslutning till den s. k. Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten, i den reviderade form som konventionen fått vid konferens i Haag 1925, ha utarbetats förslag till vissa ändringar i patentförordningen, mönsterlagen och varumärkeslagen samt till en ny lag om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar, remitterade till lagrådet d. 7 april 1933. Genom ändringar i 4 § varumärkeslagen skall förbud stadgas mot registrering av varumärke, om det redan är här i riket för annan inarbetat för varor avsamma eller liknande slag eller om däri utan vederbörligt tillstånd intagits officiell beteckning av vissa slag. Vid obehörigt användande av sådan officiell beteckning såsom varumärke skall under givna förutsättningar straff inträda enligt den föreslagna nya skyddslagen. Lagförslagen innebära vidare, att ökad tidsfrist beredes för erläggande av vissa patent- och varumärkesavgifter, prioritetstiden i fråga om mönster och varumärken utsträckes, nå-

 

39 — Svensk Juristtidning 1933.

594 NOTISER.gon mildring inträder i nuvarande föreskrift om påföljd för underlåtenhet att utöva patenterad uppfinning och viss begränsning i patentskyddet stadgas vid uppfinnings användande för utländska transportmedel. — Lagrådet, där förslagen föredragits av jur. kand. Å. von Zweigbergk, har i utlåtande d. 31 maj 1933 endast framställt några smärre erinringar mot förslagen.