596 NOTISER.    Nya lagförslag. Inom justitiedepartementet pågå utredningar rörande bl. a. följande lagförslag, vilka — jämte de förslag för vilka redogörelse lämnats i föregående tvenne notiser — avses skola föreläggas 1934 års riksdag.
    Yttranden ha inkommit över det av justitierådet Sven Bellinder och borgmästaren Jakob Pettersson avgivna betänkandet angående gottgörelse åtstatsverket och de sportelberättigade i händelse av inteckningsförnyelsernas avskaffande m. m. (se SvJT 1933 s. 450). Huvudgrunderna i de sakkunnigas förslag ha tillstyrkts eller lämnats utan erinran av nära nog samtliga hörda myndigheter och korporationer. Emellertid ha domarföreningarna, med instämmande av ett flertal domstolar, erinrat att förnyelsernas avskaffande skulle föranleda minskning i antalet förnyelser under året närmast före reformens ikraftträdande. På grund härav yrkas att gottgörelse måtte beredas de sportelberättigade jämväl för den inkomstminskning som föranledes av sagda förhållande. Remiss i lagfrågan och förslag till ändring i stämpelförordningen äro under utarbetande på I lagbyrån.
    Över det av prof. Ragnar Bergendal avgivna förslaget till lag om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller av annan rubbning av själsverksamheten lidande personer (se SvJT 1933 s. 450) ha yttranden avgivits av åtskilliga myndigheter och enskilda sammanslutningar. Innehållet i förslaget har i allmänhet vunnit gillande i yttrandena. De anmärkningar som framställts gälla mestadels endast detaljer, såsom frågan om tillstånd till sterilisering av sinnesslöa och spörsmålet vilka som skola äga rätt att taga initiativ till sterilisering. Beträffande sterilisering av rättskapabla — varom stadganden icke förekomma i förslaget — uttalas på vissa håll önskemålet om administrativa bestämmelser. (Jfr efterföljande notis om Svenska läkaresällskapets utlåtande.) Lagrådsremiss är nu under utarbetande å III lagbyrån under medverkan av prof. Einar Sjövall.
    Ett förslag till lagbestämmelser om straff för utpressning har utarbetats av tillkallad sakkunnig, hovrättsassessorn Maths Heüman. Enligt utkastet föreslås infogande av en ny paragraf i strafflagens 21 kap., vars rubrik i följd därav skulle erhålla lydelsen »Om rån och utpressning». Till straffbar utpressning hänföras de fall då någon avtvingas gods eller penningar eller sådan skriftlig handling, som omförmäles i 21 kap. 5 § SL, antingen genom hot om brottslig gärning, vilket icke är av den svåra beskaffenhet som förutsättes för rån, eller ock genom hot att — rättsenligt — åtala eller angiva någon för brott eller om någon lämna meddelande, som är menligt för hans ära, goda namn och medborgerliga anseende, yrke, näring eller fortkomst. Även försök till sådan utpressning straffbelägges. Straffet för fullbordat brott skall utgöra fängelse eller straffarbete i högst 4 år, dock vid synnerligen försvårande omständigheter 6 år. Vid synnerligen förmildrande omständigheter kan bötesstraff åläggas. Försöksstraffet utgör högst straffarbete i 2 år. Därjämte föreligger förslag till särskild lag om handläggning inom stängda dörrar av mål om utpressning. — Båda förslagen ha remitterats för yttrande till överståthållarämbetet, länsstyrelserna i Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län, Advokatsamfundet samt Svenska kriminalistföreningen. Lagrådsremiss förberedes å III lagbyrån med biträde av hovrättsassessorn C. G. Hellquist.
    I ett inom departementet å II lagbyrån upprättat utkast till lag om blodundersökning i brottmål ha upptagits bestämmelser om rätt i vissa fall för

NOTISER. 597offentlig myndighet att å den som är misstänkt för brott låta taga blodprov för undersökning, som kan äga betydelse för utredning om brottet. Blodprov för sådant ändamål skall enligt utkastet få tagas å den som med skäl misstänkes antingen för brott varå efter lag kan följa straffarbete eller ock för att ha fört motorfordon så påverkad av starka drycker, att han kan antagas icke ha ägt nödigt herravälde över sina handlingar. Befogenhet att föranstalta om tagande av blodprov skall tillkomma administrativ häktningsmyndighet samt domstol i mål som där handlägges, så ock i brådskande fall viss polisman. Provtagningen skall få utföras endast av läkare. Har åtal väckts, skall domstolen i det slutliga utslaget pröva huruvida ersättning, som utgått för tagande av blodprov och undersökning därav, skall gäldas av den tilltalade. — Utkastet har för yttrande remitterats till processlagberedningen och medicinalstyrelsen.