Comité Maritime International har haft konferens i Oslo 25 — 29 aug. 1933. Vid konferensen närvoro såsom delegerade från svensk sida assuransdirektören Einar Lange, skeppsredaren Emanuel Högberg, skeppsredaren Axel Jonsson J:r, advokaten Erik Leman, assuransdirektören Axel Rinman och advokaten C. L. Schönmeyr. Konferensen, vars förhandlingar leddes av høiesterettsdommer Alten med biträde av Mr. Louis Franck och Sir Leslie Scott, behandlade följande ämnen: 1) Domstolskompetens i kriminella sammanstötningsmål, 2) Domstolskompetens i civila sammanstötningsmål och 3) Kvarstad av fartyg. Rörande samtliga de föreliggande ärendena förekommo överläggningar, vilka dock icke ledde till andra resultat än att ärendena hänskötos till subkommittéer för deras ytterligare förberedande till nästa konferens. Ifråga om förstnämnda ärende fattades dock följande resolution: »Denna konferens antecknar sin enhälliga anslutning till den principen, att vid sammanstötningar på öppna havet inga kriminella eller disciplinära åtgärder skola vara i anledning av dylika sammanstötningar tillåtna emot befälhavare eller andra i fartygets tjänst anställda personer annat än i den stats hamnar, av vilken befälhavaren eller dylik person är medborgare eller vilkens flagga fartyget för vid tiden för sammanstötningen, en princip, som uttryckts i art. 1 av det för konferensen framlagda förslaget till konvention. Innan konferensen gör något ytterligare uttalande, uppdrager konferensen åt en subkommitté att avgiva rapport till konferensen rörande de olika frågor, som berörts under förhandlingarna, och att särskilt taga hänsyn till de önskningar, som framhävts av åtskilliga delegerade i syfte att hela ansvaret för kriminella och disciplinära åtgärder skall vid sammanstötningar överlämnas till det land, vars medborgare befälhavaren eller andra i fartygets tjänst anställda personer äro eller vars flagga fartyget för vid tiden för sammanstötningen. Konferensen är vidare av den åsikten, att subkommittén skall vid sina undersökningar anskaffa utlåtanden från behöriga myndigheter och särskilt från de organisationer, som representera befälet ombord på handelsflottorna». Vid sidan av förhandlingarna rörande de ovannämnda ärendena uttrycktes allmänt den för-

NOTISER. 603hoppningen, att de konventioner, som utarbetats av konferensen och förelågo färdiga, måtte inom en snar framtid bliva föremål för lagstiftning i samtliga länder, och gällde denna förhoppning särskilt de på befraktningsrättens område utarbetade s. k. Haagreglerna.

C. L. S.