Den femte nordiska juriststämman — för studenter och yngre jurister —har hållits i Finland under tiden d. 5—12 sept. 1933. (Ang. den närmast föregående av dessa stämmor se SvJT 1930 s. 598.) Initiativet till juriststämman togs av Nylands nations juristklubb medelst ett år 1932 hos Juridiska studentfakulteten vid Helsingfors universitet framställt förslag. Sedan detta dryftats och den ekonomiska basen för stämman garanterats, uppgjordes programmet och utfärdades inbjudningen, allt under ledning av studentfakultetens ordförande, dekanus vid juridiska fakulteten prof. L. Cederberg. Antalet utländska deltagare i mötet var 20, av dem 4 från Danmark, 4 från Island, 1 från Norge och 11 från Sverige. De anmälda inländska deltagarnas antal var 140. Utländska föredragare voro prof. P. Andersen från Danmark, prof. Fr. Stangfrån Norge och statsrådet K. Schlyter från Sverige. Dessutom hava å svenska språket föreläst: frih. R. A. Wrede, professorerna L. Cederberg och O. Hj. Granfelt samt docenterna R. Hemmer och E. af Hällström. Föreläsningar å finska språket höllos av professorerna K. Haataja, K. Kauppi och B. Sjöström samt av doc. K. Kaira.
    Juriststämman öppnades i Helsingfors universitets solennitetssal av universitetets rektor prof. K. R. Brotherus medelst ett kortare inledningstal. Därefter höll frih. R. A. Wrede ett föredrag om 1734 års lag. Öppningshögtidligheten, som bevistades av republikens president, företrädare för de nordiska staternas beskickningar i Helsingfors och ett flertal av Finlands högsta ämbetsmän, förhöjdes genom musik. — Senare höllos samma dag två föredrag, det ena av prof. Granfelt om »åtalsorganen och åtalsrätten i Finland», det andra av prof. Haataja rörande karakteristiska förändringar inom den nutida rättsåskådningen. — Programmet för påföljande dag, d. 6 sept., upptog fyra föredrag, nämligen av prof. Stang om »en utviklingslinje i de formuerettslige ugyldighetsregler», av prof. Sjöström angående kontumacialförfarandet i brottmål, av prof. Andersen rörande »Misbrug af det fri administrative Skön i Statens eller Kommunens ekonomiske Interesse» och av doc. af Hällström beträffande »ett avtals tillblivelse». Den tredje mötesdagen fortsatte och slutförde prof. Stang sitt föregående dag påbörjade föredrag. Därefter föreläste statsrådet Schlyter över »frihetsstraffens verkställande» och prof. Kauppi om huvudprinciperna beträffande skyddet av varumärken medelst registrering. — Den fjärde mötesdagen höllos återigen fyra föreläsningar, nämligen av prof. Granfelt om »svarandens rätt till dom i första instans», av doc. Kaira beträffande riksdagens utrikesutskott och dess motsvarigheter inom de skandinaviska länderna, av prof. Cederberg »om likställighetsprincipen inom aktiebolagsrätt en och av doc. Hemmer »om den svenska rätten i Finland under medeltiden». — Under den tredje mötesdagen var anordnat besök i tukthuset invid Helsingfors och under den fjärde dagen besök i Finlands nya riksdagshus. Den andra mötesdagen mottogos deltagarna av republikens president å slottet.
    Till juriststämmans lättare program hörde mottagningsfest i restaurangen å det till Sveaborg hörande fästet Långörn, Helsingfors stads soaré å stads-

604 NOTISER.huset, Nylands nations juristklubbs kamratafton och studentfakultetens festmiddag i den tavastländska nationens nationshus. Under mötets lopp besöktes jämväl Sveaborg. Därefter företogs en resa till Tavastehus och Tammerfors. Sedan Tavastehus närmaste omnejd besetts, var supé med dans anordnad i restaurangen å Karlberg. Följande dag bjöd Tavastehus stad å lunch, varefter mötesdeltagarna reste till förre justitiekanslern A. Charpentiers gods Hahkialai Hauho socken, där middag serverades. I Tammerfors besågos ett antal fabriker och aftonen tillbragtes å restaurang Rosenbad; värdar voro därvid Tammerfors stad och därvarande juristsammanslutning. Under vistelsen i Tavastland hunno mötesdeltagarna även besöka drottning Karin Månsdotter sänkesäte, Liuksiala forna kungsgård i Kangasala socken — där ägaren visade gästfrihet — varjämte utsikterna från Kangasalas besjungna åsar beundrades. Sista mötesdagen voro mötesdeltagarna av affärshuset Stockmann i Helsingfors inviterade till avskedslunch, varefter varuhuset besågs.

O. Hj. G.