NOTISER. 605    Dödsfall. F. d. stadsfogden Karl Emil Boman avled i Malmö 12 sept. 1933. Han var född i Malmö 1867, avlade hovrättsex. 1889 och erhöll vicehäradshövdingtiteln 1893. Åren 1903—1921 var han förste stadsfogde i Malmö. Under sina senare år ägnade han sig åt affärsverksamhet.
    F. d. rådmannen Karl Knut Kristian Sörensen avled i Sthm 15 sept. 1933. Född i Kalmar 1863, avlade han studentex. därstädes 1882 och hovrättsex. i Uppsala 1890. Sistnämnda år inskrevs han i Sthms rådhusrätt, där han 1904 blev amanuens, 1905 stadsnotarie och 1908 rådman. Under åren 1899—1905 var han kanslist vid riksbankens ombudsmannaexpedition. Från rådmanstjänsten avgick han i år.
    Borgmästaren Henning Wilhelm Grauers avled 20 sept. 1933 i Oskarshamn. Han var född i Norrköping 1866, avlade studentex. i Malmö 1886, blev fil.kand. i Lund två år senare och avlade jur. utr. kand. ex. därstädes 1891. Han blev rådman i Oskarshamn 1895 och har varit borgmästare i samma stad sedan 1914. Under åren 1894—1914 var han auditör vid Kalmar regemente. Under några år tillhörde han Kalmar läns södra landsting och beklädde även andra lokala förtroendeuppdrag.
    Kammarrättsrådet Erik Gustaf Benjamin Grillo Tersmeden avled i Rom 21 sept. 1933. Född i Örebro 1881, avlade han jur. utr. kand. ex. i Uppsala 1905. Han blev 1911 ombudsman hos Sthms stads sociala nämnder, 1920 assessor i kammarrätten och 1931 kammarrättsråd. År 1929 utnämndes han till kammarherre.
    F. d. byråchefen Johan Richard Vide avled i Sthm 10 okt. 1933. Född 1866 i Vänersborg, började han efter i Uppsala avlagda juridiska examina att tjänstgöra i kammarkollegium och blev där notarie 1896. Revisionskommissarie i kammarrätten 1904, blev han kammarrättsråd 1920 och övergick 1926 till riksräkenskapsverket såsom byråchef å dess revisionsbyrå. Denna befattning lämnade han vid pensionsålderns inträde.
    Landssekreteraren Konrad Peter Lundblad avled i Hälsingborg 18 okt. 1933. Född 1868, kom han efter i Lund avlagd hovrättsex. att så gott som helt verka på Gotland. Han blev 1902 tredje rådman i Visby och samma år länsnotarie därstädes. Till landssekreterare utnämndes han 1913. Dessutom erhöll han åtskilliga lokala förtroendeuppdrag. De sista åren har han varit tjänstledig.
    Advokaten Gustaf Arthur Rydin avled i Gävle 18 okt. 1933. Han var född i Marbäck, Jönköpings 1., 1870. Efter studentex. i Jönköping 1888 blev han jur. utr. kand. i Uppsala 1899. Sedan 1905 idkade han advokatverksamhet i Gävle och var sedan 1907 ledamot av Sveriges advokatsamfund. Han gjorde en betydande insats i Gävle musikliv och var även intresserad kommunalman.
    Advokaten Helge Kristian Magnus Richter avled 24 okt. 1933. Född 1882 i Kristianstad, avlade han studentex. därstädes 1901 och blev jur. utr. kand. i Uppsala 1905. Efter tjänstgöring på Wallins advokatbyrå i Sthm och som ombudsman i Diskontobanken och Göteborgs bank (1914—1925) öppnade han egen advokatrörelse i Sthm. Sedan 1910 tillhörde han Sveriges advokatsamfund. Han var en mångsidigt intresserad jurist och har författat flera populärjuridiska skrifter.
    Regeringsrådet Harald Waller avled 2 nov. 1933. Han var född i Göteborg 1883 och avlade studentex. därstädes 1901. Efter 1908 absolverad jur. utr. kand. ex. och tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt, där han 1916 blev assessor, 1917 fiskal och 1922 hovrättsråd. Revisionssekreterare blev han 1924. Under en följd av år sysslade han med skatterättsliga lagstiftningsuppdrag och tog en verksam del i utarbetandet av gällande skattelagar. 1929 blev han regeringsråd. Jämte andra personer har han utgivit den allmänt använda kommentaren till skattelagarna.

 

    Regeringen. K. M:t har d. 16 sept. 1933 beviljat statsrådet jur. dr Torsten Nothin entledigande från statsrådsämbetet, i samband varmed till statsråd utnämnts generaldirektören och chefen för pensionsstyrelsen Karl Levinson.