606 NOTISER.    Högsta domstolen. K. M:t har d. 29 sept. 1933 beviljat ordföranden i aktiebolagskommittén justitierådet Einar Stenbeck avsked från justitierådsämbetet fr. o. m. d. 1 okt. 1933 samt till justitieråd i ledigheten efter Stenbeck utnämnt revisionssekreteraren Erik Lind.

 

    Justitieombudsmannen. Till justitieombudsman fr. o. m. d. 1 okt. 1933 efter häradshövdingen Seve Ekberg, vilken avsagt sig uppdraget (jfr notisen »äradsrätterna» här nedan), hava fullmäktige i riksbanken och riksgäldskontoret d. 27 sept 1933 förordnat förutvarande statsrådet revisionssekreteraren Ragnar Ggllenswärd och till dennes ersättare efter revisionssekreteraren Hugo Ericsson, vilken likaledes avsagt sig uppdraget, expeditionschefen i justitiedepartementet hovrättsrådet Gunnar Dahlman.

 

    Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har d. 2 sept. 1933, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 1 i samma månad, kallat professorn Vilhelm Lundstedt att under sept. och okt. 1933 inom justitiedepartementet biträda med verkställande av utredning ang. grundlinjerna för en ny lagstiftning om s. k. lösöreköp.
    Sedan K. M:t d. 16 sept. 1933 bemyndigat chefen för justitiedepartementet att tillkalla högst fem sakkunniga att jämte talmannen i riksdagens andra kammare ombudsmannen August Sävström, som förut tillkallats (se SvJT 1933 s. 491), biträda inom departementet vid utredning av frågor om ändring i grundlagarna, med den fördelning av utredningsuppdragen mellan de sakkunniga som departementschefen bestämde, har departementschefen s. d. tillkallat professorn Georg Andrén, ledamoten av riksdagens första kammare borgmästaren Georg Bissmark, fil. dr Sigurd Hansson, professorn Nils Herlitz och ledamoten av riksdagens första kammare professorn C. A. Reuterskiöld att jämte Sävström biträda
    1) Andrén och Keuterskiöld vid utredning av frågorna om statsråds tillträde till utskott, om missbruk av väljarbeteckningar samt om rätten att rösta å annan ort än mantalsskrivningsorten;
    2) Bissmark och Hansson vid utredning av frågorna om en reform av tryckfrihetsprocessen och om sådana ändringar i tryckfrihetsförordningen i övrigt, att hinder ej möter för residensstads förening med angränsande landsbygd under gemensam jurisdiktion; samt
    3) Hansson och Herlitz vid fortsatt utredning av frågan om allmänna handlingars offentlighet.
    K. M:t har
    d. 27 okt. 1933 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Hugo Wikander att fr. o. m. d. 28 i samma månad i egenskap av sakkunnig inom justitiedepartementet biträda med beredning ang. den lagstiftning som kunde finnas påkallad i anledning av vid konferenser i Warschau och Bom antagna konventioner rörande dels luftbefraktning, dels ansvarighet för skada genom luftfartyg å person eller egendom som icke befordras med luftfartyget och dels kvarstad å luftfartyg;
    s. d. förordnat assessorn vid hovrätten över Skåne och Blekinge Carl Gustaf Hellquist att, räknat fr. o. m. d. 14 okt. 1933, tills vidare biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnades.
    Sedan d. 16 sept. 1933 tjänstgör e. fiskalen i Svea hovrätt Kurt Holmgren å departementets III lagbyrå och sedan d. 18 i s. m. e. fiskalerna i samma hovrätt Herned af Trolle och Olof Riben å dess I resp. II lagbyrå.

 

    Socialdepartementet. Chefen för socialdepartementet har d. 16 okt. 1933, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 30 juni 1933, uppdragit åt revisionssekreteraren Erik Turen att fr. o. m. d. 22 okt. 1933 vara sekreterare hos sakkunniga för utredning rörande frågan om laglig reglering av arbetstiden för arbetare inom jordbruket och dess binäringar.
    K. M:t har d. 3 nov. 1933 förordnat t. f. revisionssekreteraren Gösta Strandell att fr. o. m. d. 7 nov. 1933 tills vidare biträda inom socialdepartementet med

NOTISER. 607fortsatt behandling av frågan om Sveriges biträdande av den i Paris d. 21 juni 1926 undertecknade internationella hälsovårdskonventionen ävensom i samband därmed stående spörsmål.