Ecklesiastikdepartementet. K. M:t har d. 22 sept. 1933 uppdragit åt t. f. revisionssekreteraren Sven Nyström att fr. o. m. d. 1 okt. 1933 biträda inom ecklesiastikdepartementet vid fortsatt beredning av frågan om ändrade bestämmelser ang. tillsättning av prästerliga tjänster.

 

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har d. 20 okt. 1933 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Thor Sjöfors att i enlighet med vissa angivna riktlinjer inom jordbruksdepartementet verkställa utredning rörande virkesmätningsföreningarnas verksamhet.

 

    Sjölagstiftningskommittén. Med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 31 mars 1933 i samband med tillsättandet av en kommitté med uppdrag att deltaga i fullföljandet och avslutandet av det nordiska lagstiftningsarbetet på sjörättens område har chefen för justitiedepartementet d. 28 aug. 1933 utsett verkställande direktören i Aktiebolaget Svenska Amerika-Mexikolinjen kaptenen Birger Zander, direktören Simon Boman, chefen för Försäkrings Aktiebolaget Atlanticas avdelningskontor i Stockholm kaptenen Anders Edgren och dispaschören Per Hasselrot att deltaga i överläggningarna inom nämnda kommitté.

 

    Aktiebolagskommittén. Sedan förutvarande statsrådet revisionssekreteraren Ragnar Gyllenswärd utsetts till justitieombudsman (se ovan), har K. M:t d. 29 sept. 1933 med bifall till av honom gjord framställning entledigat Gyllenswärd fr. o. m. d. 1 okt. 1933 från uppdraget att vara ledamot och ordförande i kommittén för omarbetning av aktiebolagslagstiftningen, i samband varmed till ledamot och ordförande i samma kommitté förordnats justitierådet Einar Stenbeck.
    Chefen för justitiedepartementet har vidare d. 23 okt. 1933, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 26 juni 1933, förordnat kommitténs sekreterare assessorn Mauritz Wijnbladh att vara ledamot i kommittén.

 

    Kommittén för åtgärder mot den statsfientliga verksamheten. Chefen för justitiedepartementet har d. 30 sept. 1933 på ansökning entledigat justitierådet Erik Lind fr. o. m. d. 1 okt. 1933 från uppdrag att vara ledamot i kommittén för verkställande av utredning angående åtgärder mot sådan av sammanslutningar eller enskilda bedriven verksamhet, som syftade till att med våld eller eljest på olaglig väg omstörta eller förändra Sveriges stats- och rättsordning, samt med stöd av K. M:ts bemyndigande kallat ledamoten av riksdagens andra kammare, redaktören Ivar Österström att i Linds ställe vara ledamot i nämnda kommitté.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    d. 16 sept. 1933 till revisionssekreterare utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt frih. Erik Leijonhufvud och hovrättsrådet i Svea hovrätt Bertil Thuresson, den förre fr. o. m. d. 25 sept. och den senare fr. o. m. d. 1 okt. 1933:
    s. d. till revisionssekreterare med egna rotlar under tiden 25 sept. resp. 1 okt. —31 dec. 1933 förordnat hovrättsråden i Svea hovrätt Manne Zuhr och Knut Nissen,
    d. 29 sept. 1933 till revisionssekreterare fr. o. m. d. 1 okt. 1933 utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt Gustaf Lindström (jfr nedan);
    s. d. till revisionssekreterare med egen rotel under tiden 1 okt.—31 dec. 1933 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Ivar Hessius;
    d. 6 okt. 1933 till revisionssekreterare utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt Bertil Öhlin;
    s. d. till revisionssekreterare med egen rotel under tiden 7 okt.—31 dec. 1933 förordnat assessorn vid hovrätten över Skåne och Blekinge Knut Ulfsparre;
    d. 12 okt. 1933 till revisionssekreterare fr. o. m. d. 1 nov. 1933 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt, statssekreteraren i justitiedepartementet Gustaf

608 NOTISER.Eklund, med förklaring tillika att genom utnämningen ej sker rubbning i statssekreterarförordnandet.