De kungl. kommittéerna. Efterföljande meddelanden äro huvudsakligen hämtade ur de till resp. departement avgivna redogörelserna för de olika kommittéernas arbetsresultat (jfr SvJT 1932 s. 175).
    Av de inom justitie departementet tillkallade sakkunniga hava följande under 1932 avslutat sin verksamhet: sakkunniga för nordiskt samarbete på sjölagstiftningens område (se ovan s. 81); sakkunnig för behandling av frågorna om lämplig fördelning av tjänstgöringen mellan nämndemän vid häradsrätterna samt ändamålsenlig ordning för målens handläggning vid tingen m. m. (se prop. 1932: 193); sakkunniga för utredning rörande strömmingsfisket å vissa delar av rikets ostkust (se prop. 1932: 111); processakkunniga (arbetet övertaget av processlagberedningen); sakkunniga för utredning rörande organisationen av det frivilliga skydds- och hjälparbetet beträffande frigivna fångar (betänkande under tryckning); sakkunniga för fortsatt behandling av frågan om övertagande från statens sida av rättsskipningen i vissa städer m. m. (se prop. 1932: 206 o. 207); sakkunniga för utredning rörande vissa grundlagstiftningsfrågor (se prop. 1932: 104 o. 194); sakkunnig för behandling av frågan om ny ägofredslagstiftning (prop. under utarbetande); sakkunniga för utredning av frågan om överflyttande å de allmänna domstolarna av mål som höra till krigsdomstolarnas upptagande (prop. under utarbetande); sakkunniga för utredning av frågan om en reform av vikariatsystemet vid häradsrätterna (Statens off. utredn. 1932: 27); sakkunnig för utredning av frågan om reglering i lag av vissa av de straffprocessuella tvångsmedlen (d:o 1932: 29).
    Såsom sakkunnig för revision av strafflagen har prof. J. C. W. Thyrén under år 1932 varit sysselsatt med utarbetande av lagutkast rörande brott mot

NOTISER. 83allmän frid och ordning, motsvarande 7 samt delar av 3, 10 och 11 kap. strafflagen. Utkastet (utgörande band XI av speciella delen av strafflagen) är under tryckning. Efter slutförande av detta arbete är den sakkunnige sysselsatt med utarbetande av lagutkast rörande frihetsbrott och brott mot enskild frid (motsvarande 15 samt delar av 11 och 22 kap. strafflagen), vilken del beräknas vara färdig i slutet av år 1933.
    Justitierådet A. Bagge såsom sakkunnig för biträde vid behandlingen av frågor rörande deltagande från svensk sida uti internationella förhandlingar om gemensamma rättsregler på sjörättens och den internationella privaträttens område har under år 1932 deltagit i förarbeten för unifiering av den internationella privaträtten på köprättsområdet samt i förberedande arbeten för konventioner rörande forum för mål angående fartygssammanstötning samtkvarstad å fartyg.
    Den sakkunnige för utredning av frågorna om inrättande av en norrländsk hovrätt, om utveckling av rättshjälpsinstitutionen samt om förbättrade brandskyddsanordningar vid domsagornas arkiv och kanslier, kommerserådet S. Matz, har under år 1932 slutfört utredningen angående inrättandet av en hovrätt för Norrland, varom proposition förberedes till 1933 års riksdag, ävensom påbörjat utredningen i övriga ämnen.
    Av de sakkunniga för utredning av frågorna om åklagarväsendets reformering, hovrättsassessorn J. Laurin, och om partiella reformer på strafflagstiftningens område, prof. R. Bergendal, har den förre med ingången av år 1933 påbörjat sitt arbete och kommer den senare att under året igångsätta sin utredning.
    Enligt departementets kostnadstablå hava inom departementet ytterligare biträtt bl. a. följande personer: justitierådet G. Grefberg, f. d. häradshövdingen K. Dahlberg, revisionssekreterarna P. von Ehrenheim och F. Sterzel, t. f. expeditionschefen G. Eklund, hovrättsråden H. Wikander och Hj. Himmelstrand, hovrättsassessorerna C. Romberg och J. Nordenfalk.
    I fråga om kommittéer, vilka lyda under andra departement än justitiedepartementet och kunna vara av juridiskt intresse, må här antecknas följande. Betänkanden avgåvos under år 1932 av bl. a. vaccinationssakkunniga (häradshövding S. Petersson m. fl.; 1932: 37); sakkunniga för revision av bestämmelserna om väghållningsbesvärets utgörande på landet samt om städernas allmänna vägar (landshövding G. R. Sederholm m. fl., sekr. hovrättsrådet N. Ljunggren; 1932: 21); 1932 års banksakkunniga (överdirektören C. E. Svensson m. fl., sekr. revisionssekr. O. Bäcksin; 1932: 30); prästvalssakkunniga (landshövding B. C. Hasselrot m. fl., sekr. hovrättsassessorn S. M. Nyström; 1932: 35); sociala jordutredningen (prof. K. G. Westman m. fl.; 1932: 1 o. 33).
    Beträffande vissa andra i tidskriftens föregående årgång omförmälda sakkunniga må anmärkas, att uppdraget återkallats i fråga om 1927 års arbetsfredssakkunniga (soc.-dep., överståthållaren G. H. Elmquist m. fl), att utredningsmännen angående ordningspolisens och kriminalpolisens organisationer (soc.-dep., statssekr. B. Hammarskjöld m. fl., sekr. hovrättsassessorn J. Laurin), den sakkunnige för beredning av vissa frågor rörande arvs- och gåvobeskatlningen (fin.-dep., byråchefen N. Quensel) och den sakkunnige för revision av näringsfrihetsförordningen (hand.-dep., f. d. revisionssekr. W. Hemberg) slutfört sina uppdrag, samt att utredningen rörande änd-

84 NOTISER.rade bestämmelser i fråga om stämpelavgifter som avses i 8 § stämpelförordningen (fin.-dep., byråchefen A. Tondén) enligt K. M:ts beslut ej skall återupptagas utan särskilt medgivande.
    Vid ingången av år 1933 fortsatte bl. a. följande kommittéer och sakkunniga: 1928 års pensionsförsäkringskommitté (soc.-dep., landshövding S. Linnér m. fl., sekr. hovrättsassessor I. Strahl); utredningen angående den sociala försäkrings- och hjälpverksamhetens organisation (soc.-dep., landshövding Linnér m. fl.); utredningen angående tredje mans rätt till neutralitet i arbetskon/lifliter (soc.-dep., prof. R. Bergendal); kommittén angående privatanställda (soc.-dep., prof. M. Fehr m. fl., sekr. hovrättsasssessor H. F. Km Karlsson); sakkunnig för revision av kommunalförordningen i Stockholm m. m. (soc.-dep., f. d. landshövdingen Hj. Hammarskjöld); 1932 års sakkunniga för arbetslöshetsförsäkring (soc.-dep., byråchefen S. Larsson m. fl.); 1928 års revision av rusdryckslagstiftningen (fin.-dep, landshövding A. Beskow m. fl.), statens organisationsnämnd (fin.-dep., generaldirektören S. Ribbing, borgmästaren N. Berlin och direktören C. M. Carlson, sekr. hovrättsassessorn T. Wärn); 1931 års frihamnssakkunniga (fin.-dep., f. d. häradshövding K. Dahlberg m. fl.); sakkunniga för handläggning av ärenden rörande ecklesiastika boställen och vad därmed äger samband (eckl.-dep., kammarrådet T. Wohlin m. fl.); sociala jordutredningen (jord.-dep., prof. K. G. Westman m. fl.); utredningsmännen  för ernående av förlikning i det s. k. Hornborgamålet (jord.-dep., revisionssekr. S. Turén m. fl.); utredningsmännen rörande ändrade grunder för utarrendering av kronojord (jord.-dep., häradshövding N. Wihlborg m. fl., sekr. hovrättsassessorn B. Fallenius); sakkunnig för utredning angående industriellt rättsskydd (hand.-dep., generaldirektör H. Hjertén). 

C. G. B.