Lagberedningen. Enligt lagberedningens till K. M:t avgivna ämbetsberättelse för 1932 har beredningen under året fortsatt behandlingen av den sista avdelningen av ärvdabalken, omfattande nya regler rörande dödsbos utredning och förvaltning samt arvskifte och vad därmed äger samband, och har betänkande i ämnet, innefattande förslag till revision av ärvdabalken, fjärde avdelningen, med en d. 30 juni dagtecknad skrivelse överlämnats till K. M:t. Beredningen har därefter övergått till behandling av frågan om revision av lagstiftningen om skuldebrev. De ämnen, som tillhöra detta rättsområde, hava förberedelsevis genomgåtts, och det är beredningens förhoppning att vid en konferens i Stockholm under början av nästkommande år få upptaga samarbete med de övriga nordiska länderna.

 

    Det svensk-finska samarbetet på successionsrättens område (se senast SvJT 1932 s. 178) har fortgått genom överläggningar som ägt rum i Stockholm under tiden 29 febr.—5 mars 1932.

 

    Processlagberedningen. Enligt processlagberedningens till K. M:t avgivna redogörelse för dess verksamhet under 1932 har beredningen, som enligt K. M:ts beslut d. 30 sept. 1932 (se SvJT 1932 s. 588) övertagit lagstiftningsarbetet å rättegångsväsendets område, under året varit sysselsatt med utarbetande av preliminära förslag till lagbestämmelser angående förfarandet vid underrätt i tvistemål och i brottmål. Hittills föreligga förslag till bestämmelser om part, stämning, förberedelse, huvudförhandling, parts utevaro, bevisning i

NOTISER. 85allmänhet, vittne, sakkunnig, syn, skriftliga bevis, förhör med part under straffansvar, bevisning till framtida säkerhet, rätt till åtal samt den misstänkte eller tilltalade och hans försvar. Enligt K. M:ts bemyndigande företog beredningen under tiden 3—11 dec. en resa till Oslo för att studera det vid de norska domstolarna tillämpade förfarandet.