Fastighetsregisterkommissionen. Enligt kommissionens till K. M:t avgivna berättelse för 1932 utgjorde vid årets slut antalet samhällen, för vilka fastighetsregister såsom för stad skall föras, 114 städer, 42 köpingar och 59 municipalsamhällen. Registret var anmält upplagt för 110 städer, 38 köpingar och 54 municipalsamhällen. För återstående 4 städer, 4 köpingar och 5 municipalsamhällen lärer registret komma att anmälas upplagt under år 1933. Därefter återstår första uppläggandet av register beträffande inkorporerade områden, vilka för närvarande avse 10 städer samt 2 municipalsamhällen. Bland inkoiporeringarna med städerna befinna sig bl. a. ett municipalsamhälle och tre hela socknar.
    Någon proposition rörande vilken myndighet, på sätt i 7 kap. 14 § fastighetsbildningslagen angives, från kommissionen skall övertaga överinseendet av fastighetsregistreringen i städerna och övriga fastighetsregistersamhällen, lärer icke komma att föreläggas 1933 års riksdag.

 

    J. O:s framställningar till K. M:t. Enligt J. O:s till 1933 års riksdag avgivna ämbetsberättelse har justitieombudsmannen Seve Ekberg under år 1932 gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen d. 16 april ang. sammanslagning av Östra härads och Västra härads domsagor; d. 16 juni ang. åtgärder för snabbare rättskipning i Aspelands och Handbörds härads domsaga; d. 31 aug. rörande ändrad lydelse av 45 § i sinnessjuklagen den 19 sept. 1929; d. 6 sept. ang. åtgärder för snabbare rättskipning inom Nederluleå tingslag i Luleå domsaga; d. 3 okt. ang. åtgärder för snabbare rättskipning i Livgedingets domsaga; och d. 14 okt. om undersökning rörande tingslagsindelningen i Sevede och Tunaläns härads domsaga. Sedan J. O. av K. M:t beretts tillfälle att avgiva yttrande rörande en inom justitiedepartementet utarbetad promemoria ang. lagstiftning om vissa straffprocessuella tvångsmedel, har J. O. d. 30 dec. 1932 avgivit utlåtande i denna fråga. Däri har J. O. på det livligaste tillstyrkt, att lagstiftning i ämnet nu måtte komma till stånd, samt med vissa modifikationer uttalat sin anslutning till de förslag, som i promemorian framlagts.

 

    Propositioner i lagfrågor till 1933 års riksdag. Genom kungl. propositioner, utarbetade inom justitiedepartementet, väntas komma att för årets riksdag framläggas bl. a. följande lagförslag (vissa hava, när detta läses, redan framlagts):
    om skyldighet för moder till barn utom äktenskap att såsom bevismedel i faderskapsmål låta taga blodprov å sig och barnet;
    om omorganisation av överförmyndares kontroll över förvaltning av myndlings medel, närmast beträffande förmyndarkammaren i Stockholm;
    om boutredning och arvskifte (lagberedningens förslag);
    om ägofred, enligt vilket lagförslag en avsevärd begränsning skall äga rum i skyldigheten att hålla stängsel mellan angränsande fastigheter;
    om de rättsverkningar som en i någon av de nordiska staterna öppnad konkurs bör medföra för de övriga (lagberedningens förslag);

86 NOTISER.    om ändrade bestämmelser i vissa fall rörande fördelning av böter m. m., varigenom en maximering av andelsbeloppet till 500 kr. kommer att föreslås (prop. nr 5);
    om vissa straffprocessuella tvångsmedel: anhållande, husrannsakan, beslag m. m.;
    om krigsdomstolarnas upphävande i fredstid;
    om inrättande av en särskild hovrätt för de fyra nordligaste länen genom en utbrytning ur Svea hovrätt av två utav dess nio divisioner;
    om en beskärning av rätten att till högsta domstolen fullfölja talan i mål vari allenast böter ådömts;
    om åtgärder för åvägabringande av bättre kontroll över aktiebolags räkenskaper och bolagsstyrelses förvaltning;
    om ändrad lydelse av 91 § lagen om ekonomiska föreningar, innebärande att lagen icke skall äga tillämpning å förening av trafikförsäkringsanstalter, vilken av försäkringsinspektionen godkänts att handhava för anstalterna gemensamma angelägenheter (prop. nr 4);
    om ändring i lagen om utländsk försäkringsanstalts rätt att driva försäkringsrörelse här i riket i ändamål att trygga svenska försäkringstagares rätt;
    om ändring i lagen om begränsning av rätten att avverka skog å in tecknad fastighet, varigenom lagen föreslås utsträckt att omfatta alla skogar under skogsvårdsstyrelses uppsikt;
    samt — i besparingssyfte — om upphävande av hovrättsutslagens kungörande i Post- och Inrikes Tidningar (prop. nr 15) samt om upphörande av äktenskapsregistrets befordrande till trycket (prop. nr 3).
    Föremål för undersökningar inom justitiedepartementet äro ock vissa frågor ang. ändringar i grundlagarna (bl. a. frågan om utsträckt möjlighet att vid val till riksdagens andra kammare avgiva sin röst å ort utom valdistriktet).

E. L—e.