NOTISER. 87    Svenska Föreningen för industriellt rättsskydd hade ordinarie årsmöte d. 29 april 1932. Därvid höll prof. Gösta Eberstein föredrag över ämnet »Något om namn och firma», och i anslutning därtill utspann sig en diskussion. Direktören Axel Hasselrot gav vidare några interiörer från ett kort före årsmötet i Paris hållet sammanträde med Internationella handelskammarens permanenta kommission för industriellt rättsskydd. Ytterligare förekom bl. a. diskussion om föreningens ställning till överläggningsämnena vid Internationella föreningens för industriellt rättsskydd kongress i London 1932.
    Å sammanträde d. 7 dec. 1932 diskuterades »En intressant varumärkestvist (Banco —Bahco)», därvid civilingenjören Fredrik Nordsjö gav en inledande orientering.
    Vid utgången av 1932 hade föreningen något över 150 medlemmar. Efter kompletteringsval vid decembersammanträdet utgöres styrelsen av prof. Gösta Eberstein, ordf., generaldirektören Håkan Hjertén, v. ordf., direktören Axel Hasselrot, skattmästare, presidenten Birger Ekeberg, civilingenjören Oscar Grahn, direktören B. A. Hjort, advokaten Gösta Huselius, direktören C. G. Lindblom, handelsrådet V. Lundvik och fil. dr H. Nordenson. Sekr. är e. o. hovrättsnotarien Åke v. Zweigbergk.
    Under 1932 har föreningen jämte motsvarande föreningar i Danmark, Finland och Norge bildat en fast nordisk samarbetsorganisation. Enligt grundlinjerna, som trätt i kraft d. 1 april 1932, skola bl. a. finnas en permanent samarbetskommitté samt ett till Stockholm förlagt generalsekretariat. Kommitténs ordinarie ledamöter äro højesteretssagfører Alb. V. Jørgensen, Danmark, bergsrådet Yrjö Pulkkinen, Finland, ingenjör Alfr. J. Bryn, Norge och prof. Gösta Eberstein, Sverige. Generalsekr. är e. o. hovrättsnotarien Åke v. Zweigbergk. — Genom samarbetsorganisationen utgives den gemensamma tidskriften »Nordiskt Industriellt Rättsskydd», vars första häfte utkommit i dec. 1932.

 

    Svenska Kriminalistföreningen hade sitt ordinarie årsmöte i Stockholm d. 22 nov. 1932, varvid till ledamöter av styrelsen omvaldes justitierådet Axel Afzelius, f. d. överdirektören Viktor Almquist, prof. Olof Kinberg, kanslirådet G. H. von Koch, borgmästaren Jakob Pettersson, statsrådet Karl Schlyter, prof. Nils Stjernberg, advokaten frih. Georg Stjernstedt och prof. Folke Wetter.
    Antalet föreningsmedlemmar utgör 141.

 

    Sveriges Advokatsamfunds årsmöte hölls fredagen d. 27 maj 1932 å Grand Hotel i Stockholm. Sammanträdet bevistades av — förutom inbjudna gäster — omkring etthundra ledamöter från huvudstaden och landsorten.
    Till ordf. i samfundets styrelse valdes hr Tom Forssner, Sthm, och till v. ordf. hr Axel Forssman, Göteborg. Till övriga ledamöter av styrelsen utsågos hrr Axel Hemming-Sjöberg, Uppsala, Rolf Nordenstedt, Malmö, Anders Nordström, Norrköping, Arthur Rydin, Gävle, Folke Sjögren, Göteborg, och Sven Themptander, Sthm. Styrelsesuppleanter blevo hrr Bertil Ahrnborg, Emil Henriques, Göran Kalling, Carl Lundqvist, Axel Nilsson, Yngve Schartau, Torsten Svensson och Ernst Treffenberg, Sthm, Georg Bodén, Göteborg och Matts Åvall, Hälsingborg.
    Prof. Nils Stjernberg höll vid mötet föredrag om »John Marshall — en advokat, som blev en av Förenta Staternas riksfäder». Härefter inledde advokaten Thure Essén diskussion om »Reklam eller icke för advokatverksamhet?».

88 NOTISER.    Efter sammanträdets slut hade Advokatsamfundets Stockholmsavdelning anordnat middag å Grand Hotel för landsortskollegorna och särskilt inbjudna gäster.
    Bland vid mötet närvarande gäster märktes presidenten Ekeberg, justitieombudsmannen Ekberg, justitieråden Alexanderson och Lindhagen, dåvarande statssekreteraren Alsén, borgmästaren Fant, häradshövdingen Olivecrona samt utrikesrådet Malmar.
    Advokatsamfundet räknar 471 ledamöter.