Sveriges Advokatsamfunds Stockholmsavdelning har under år 1932 hållit fem sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag och diskussioner rörande olika frågor av intresse för advokatverksamheten. Sålunda ha föredrag hållits av advokaten Dick Bergman om »Aktiebolags beskattning i anledning av bolagsskatteberedningens förslag», av justitierådet Arthur Lindhagen över ämnet »Arbetsdomstolen», av häradshövding Knut Dahlberg om »Den nya växel- och checklagstiftningen» samt av professor Ragnar Bergendal ang. »Regler om död mans gäld enligt det nya förslaget om boutredning». Vidare har frågan om medlemmarnas annonsering varit föremål för diskussion.
    Vid sammanträde i december månad företogos sedvanliga val av avdelningens funktionärer och utsågos därvid till styrelseledamöter hrr Tom Forssner, ordf., Bertil Ahrnborg, Thure Essén, Emil Henriques och Sune Wetter; till styrelsesuppleanter hrr John Kallstenius och Folke Rogard: till revisorer hrr Carl Lundqvist och Leodor Levy med hr Axel Gard samt suppleant; till sekr. hr Sune Wetter; till klubbmästare hr Fredrik Bohnstedt och till biträdande klubbmästare hr Folke Forssander.
    Antalet ledamöter i avdelningen är 210.

 

    Sveriges Advokatsamfunds Göteborgsavdelning har under år 1932 haft tre sammanträden, därvid, utom föreningsärenden, bl. a. förekommit föredrag av advokaten Gunnar Bomgren om de nya växel- och checklagarna samt referat av advokaten Georg Bodén av dels nya lagförslag å förlagsinteckningsområdet, dels förslag till lagstiftning om vissa straffprocessuella tvångsmedel.
    Till avdelningens styrelse för år 1933 ha utsetts hrr Erik Leman, ordf., samt Georg Bodén, William Kristensen, Birger Melin och Ragnar Bergvall. Till sekr. och kassaförvaltare har utsetts hr Birger Melin.
    Avdelningen har 65 ledamöter.

 

    Sveriges Advokatsamfunds avdelning för Skåne och Blekinge höll d. 24 nov. 1932 ordinarie sammanträde, varvid till styrelse utsågs jur. dr Axel Roos, ordf., hr Lennart Jacobsson, sekr. och kassaförvaltare, samt hrr Sven Ekedahl och Matts Åvall. Till suppleanter valdes hrr Lennart Hansson och Edvin Stenmark.
    Utom andra föreningsärenden förekom vid sammanträdet diskussion angående »Reklam och annonsering i advokatverksamhet», vilken inleddes med ett anförande av advokaten Lennart Jacobsson.
    Avdelningen räknar 58 medlemmar.

 

    Norrköpingsavdelningen av Sveriges Advokatsamfund, vars verksamhetsområde omfattar Närke, Södermanlands län, Östergötland och Småland,

NOTISER. 89har under verksamhetsåret 1 dec. 1931—30 nov. 1932 hållit två sammanträden, därvid förutom åtskilliga föreningsangelägenheter förekommit föredrag av advokaten Otto Lagerström i Stockholm över ämnet »Kan leverantör av vatten- och avloppsledningar till fastighet göra äganderättsförbehåll mot annan än fastighetsägaren-beställaren? (Rättsfall NJA 1918 s. 441, 1923 s. 602). Binder av beställaren träffat skiljeavtal i dylik fråga beställarens konkursbo? (Rättsfall NJA 1913 s. 191, 1925 s. 557)» samt av advokaten Claes Elis Ljung i Örebro över ämnet »Om utövande av aktieägares rättigheter under tid, då aktie är hembjuden, jämte några därmed sammanhängande spörsmål».
    Styrelsen utgöres av advokaterna v. häradshövding Anders Nordström i Norrköping, ordf., Georg Selander i Motala, v. ordf., Erik Dahlberg i Örebro, Ragnar Strömbom i Jönköping och Julius Lindström i Katrineholm med advokaterna Alarik Lindskog i Västervik och Ragnar Nordström i Norrköping som suppleanter. Till sekr. hade utsetts advokaten Ragnar Nordström.
    Avdelningen består av 44 ledamöter.