Föreningen Sveriges stadsdomare har icke under år 1932 haft något sammanträde med medlemmarna. Styrelsen har under året sammanträtt två gånger i Stockholm och bl. a. avgivit underdåniga framställningar rörande inom justitie- och socialdepartementen utarbetade förslag till lag om stads och landsbygds förenande i judiciellt avseende och därmed sammanhängande lagar samt inom justitiedepartementet utarbetat förslag till lag om upphörande av vissa krigsdomstolar.
    I anledning av en till årets riksdag avgiven proposition med förslag till lag med särskilda bestämmelser om handläggning av inskrivningsärenden m. m. har föreningen låtit trycka och till sina medlemmar ävensom till regeringsmedlemmarna samt samtliga riksdagsmän och häradshövdingar utsända en av justitieborgmästaren Bernh. Lindberg i Göteborg utarbetad broschyr med vissa erinringar mot förslaget.
    På inbjudan av magistraternas och rådhusrätternas i Finland förening deltog stadsdomareföreningen genom utsedda representanter i den finska föreningens årsmöte i staden Hangö i juli 1932.
    Föreningens medlemsantal var vid årsslutet 175.

 

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksföreningar hade d. 27 — 29 sistlidne juli årsmöte i Härnösand. Förhandlingarnarörde sig huvudsakligen om den av statsmakterna vid sista riksdagen beslutade omläggningen av inskrivningsväsendet rörande fast egendom. Därjämte behandlades frågan om botteninteckning för hypotekslån; lagen om inteckning i jordbruksinventarier; 1932 års riksdags skrivelse till K. M:t ang. ändring av expropriationslagen samt det i samband därmed stående önskemålet om ändringar av denna m. fl. närstående lagar i syfte att inteckningshavare må kunna, utan att riskera rättsförlust, avstå från ersättningsbelopp till jordägaren eller annan inteckningshavare; frågan om avsöndrings eller avstycknings upplåtande från flera gemensamt intecknade fastigheter; en del lagsöknings- och exekutionsspörsmål ävensom föreningsangelägenheter.
    Föreningens styrelse består av advokaten Arthur Rydin i Gävle, ordf., ombudsmannen Ivar Löwgren i Lund, v. ordf., och ombudsmannen Elis Carlgren i Sthm, sekr. och kassaförvaltare.
    Föreningens medlemsantal utgör f. n. 15, varjämte 3 f. d. ombudsmän kvarstå såsom hedersledamöter.

90 NOTISER.    Förhandlingarna, som tryckas, finnas till salu hos ombudsman E. Carlgren Mälarprovinsernas hypoteksförening, Stockholm 16.