Försäkringsjuridiska Föreningen bildades vid konstituerande sammanträde d. 28 okt. 1932, varvid till styrelseledamöter utsågos direktören Gunnar Palme, ordf., avdelningschefen Harry Enell, sekr., direktören f. d. revisionssekreteraren William Hemberg. v. ordf., revisionssekreteraren Bertil Thuresson och advokaten Karl-Georg Segerstråhle med docenten Phillips Hult och direktören Arvid Hellberg såsom suppleanter. Till revisorer valdes direktören Trygve Lovén samt advokaten Knut Littorin med advokaten Gunnar Molin som suppleant. Medlemmarnas antal är 83.
    Vid sammanträdet hölls föredrag av docenten Phillips Hult, som talade över ämnet »Om agentens medverkan vid upplysningspliktens fullgörande».

 

    Juristföreningen i Stockholm har under år 1932 sammanträtt tre gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 29 jan. av justitierådet Emil Sandström: »Några minnen från Egypten», d. 26 febr. av revisionssekreteraren Fritz Sterzel: »Världsväxelrätt och världscheckrätt enligt Genèvekonventionerna och de nordiska lagförslagen», d. 15 sept. av prof. Einar Arnórsson: »Altinget och isländsk rätt». Sistnämnda sammanträde hölls i samband med Nordens isländska vecka.
    Vid sammanträde d. 26 febr. valdes till föreningens ordf. justitierådet Nils Alexanderson samt omvaldes förutvarande styrelseledamöterna hovauditören Carl Ljungholm, v. ordf., advokaten Otto Lagerström, sekr. och kassaförvaltare, revisionssekreteraren Erik Lind, rådmannen Karl Masreliez, prof. Nils Stjernberg och hovrättsassessorn Olof Ekecrantz. Hovrättsnotarien Axel Åström nyvaldes.
    Föreningens medlemsantal uppgår f. n. till 351.

 

    Föreningen Yngre Jurister under Göta hovrätt har till styrelse för verksamhetsåret 1932—33 utsett e. o. hovrättsassessorn Frithjof Folkard von Scherling, ordf., e. o. hovrättsassessorn Jean Olsson, v. ordf., t. f. hovrättsfiskalen Fritjof Sjögren, t. f. hovrättsfiskalen Gunnar Carlesjö, sekr. och kassaförvaltare, samt e. o. notarien Gunnar Bogren. Vid föreningssammanträde d. 22 mars 1932 höll bitr. hovrättsfiskalen Erik Täcklind föredrag över ämnet: »Några diskussioner i en juridisk förening under 1850-talet». Sin 25-åriga tillvaro högtidlighöll föreningen å sammankomst d. 6 maj 1932, därvid t. f. hovrättsfiskalen jur. dr Sigurd Wildte talade över ämnet: »Några blad ur Göta hovrätts historia».
    Medlemmar i föreningen äro samtliga i hovrätten tjänstgörande jurister som icke innehava ordinarie befattning ävensom samtliga rättsbildade biträden i de under hovrätten lydande domsagorna. Medlemsantalet utgör omkring 150.

 

    Juristföreningen för Skåne och Blekinge har d. 18 mars 1932 haft gemensamt sammanträde med Malmö Lunds Juristförening och Föreningen Yngre Jurister i Skåne och Blekinge (se nedan).

 

    Malmö—Lunds Juristförening har under år 1932 sammanträtt tre gånger i Malmö, nämligen d. 18 mars, d. 1 okt. och d. 3 dec. Vid sammanträdet d. 18 mars, som var gemensamt för denna förening, Juristföreningen för Skåne och Blekinge samt Föreningen Yngre Jurister i Skåne och Blekinge, höll justitie-

NOTISER. 91ombudsmannen Seve Ekberg föredrag över ämnet: »Några spörsmål angående dagsbotslagstiftningens tillämpning». Professorn C. G. Björling höll vid sammanträdet d. 1 okt. föredrag över ämnet: »Formalkontraktens framtidsutsikter». Vid sammanträdet d. 3 dec., vilket avsåg att högtidlighålla föreningens tioåriga tillvaro, höllos två föredrag, nämligen av højesteretssagfører Karsten Meyer över ämnet: »Bestikkelse enligt dansk og engelsk Ret» samt av statsrådet Karl Schlyter om väntade lagförslag till 1933 års riksdag. I sistnämnda sammanträde deltogo inbjudna representanter för Juridisk Forening i København, Nordvästra Skånes Juristförening, Juristföreningen i Kristianstad samt Föreningen Yngre Jurister i Skåne och Blekinge ävensom ett antal medlemmar i dessa föreningar.
    Till styrelseledamöter för år 1933 ha utsetts: prof. C. G. Björling, borgmästaren Pehr Gamstorp, advokaten Lennart Jacobsson och hovrättsassessorn Åke Braunstein, omvalda, samt t. f. hovrättspresidenten Sommar Bruzelius, rådmannen Gustaf Stenmarck och länsassessorn Torsten Kinnman, nyvalda efter statsrådet Karl Schlyter, landssekreteraren Hjalmar Kjäll och assessorn Carl Rydbeck, vilka undanbett sig återval.
    Antalet medlemmar i föreningen uppgår f. n. till 120.