Nordvästra Skånes Juristförening har under år 1932 hållit års sammanträde i rådhuset i Hälsingborg d. 29 okt. Föreningen, som bildades d. 9 sept. 1912, firade därvid sitt 20-års jubileum. Ett stort antal jurister från Malmö, Kristianstad, Helsingör m. fl. orter deltogo i sammanträdet. Föredrag hölls av bankdirektören Sam. Södergren över ämnet »De nya växel- och checklagarna».
    Föreningens styrelse omvaldes vid årssammanträdet och består av borgmästaren Johan Bååth, ordf., borgmästaren August Munck af Rosensköld, v. ordf., advokaten Erik Bunth, sekr. och skattmästare, samt häradshövdingen Axel Brunnberg och advokaten Olof Lundqvist.
    Föreningen räknar omkring 50 medlemmar.

 

    Föreningen Yngre Jurister i Skåne och Blekinge har under år 1932 sammanträtt två gånger. Vid årsmöte med föreningen d. 18 mars valdes till ordf. e. o. hovrättsnotarien Bo Pfannenstill, till v. ordf. e. o. hovrättsfiskalen Thomas Munck af Rosenschöld och till sekr. och kassaförvaltare e. o. hovrättsnotarien L. G. Ohlsson. Övriga styrelseledamöter blevo e. o. hovrättsnotarierna R. Bruzelius och A. Lindskog. Sammanträdet hölls gemensamt med Juristföreningen för Skåne och Blekinge och Malmö—Lunds Juristförening (se notisenom sistnämnda förening). D. 1 dec. hölls i Lund sammanträde gemensamt med Juridiska Föreningen i Lund, därvid hovrättsassessorn Åke Braunstein inledde diskussion över ämnet »Tingssittningens reformering».
    Föreningen har 21 medlemmar.

 

    Göteborgs Juristklubb har under år 1932 haft fem sammanträden, varvid föredrag hållits av prof. C. G. Björling över ämnet: »Arbetsgivares ansvar för arbetsanställdas vållande», av justitieborgmästaren Bernhard Lindberg över ämnet: »Skall lagfarts- och inteckningsväsendet förstöras?», av prof. jur. dr Erik Lindahl över ämnet: »Det penningpolitiska läget», av revisionssekreteraren Harry Guldberg över ämnet: »Den föreslagna lagstiftningen om boutredning och arvskifte» samt av assessor Sten Lindquist över ämnet: »Från Londons domstolar».

92 NOTISER.    Vid sammanträdet d. 8 dec. 1932 valdes till styrelse advokaten Mårten Henriques, ordf., rådman Nils Falck, v. ordf., advokaten Johan Ramberg, sekr., mantalsdirektören Otto Meijer, kassaförvaltare, assessor Herman Baagøe, bibl., e. o. hovrättsnotarien Erland Hagéus, sexmästare, och advokaten Gunnar Bomgren, ersättare för sexmästaren.
    Föreningen har f. n. 217 medlemmar.