Västmanlands Juristförening har under år 1932 hållit två sammanträden, d. 16 april och d. 15 okt. Vid förstnämnda sammanträde höll revisionssekreteraren Helge Sjögren ett föredrag, betitlat »En orientering i fastighetsbildningslagen». Föredraget åhördes jämväl av ett flertal inbjudna ledamöter i de västmanländska städernas byggnadsnämnder samt fastighetsregisterförare och lantmätare i länet. Vid sammanträdet d. 15 okt. hölls föredrag av borgmästaren Thorwald Bergquist om »Hovrätternas arbetssätt».
    Föreningens styrelse består av landshövdingen Walter Murray, ordf., borgmästaren Ivar Hedman, v. ordf., rådmannen Gunnar Hedenström, sekr., drätseldirektören Theofil Öberg, skattmästare, advokaten Frithiof Wiklund, klubbmästare, samt häradshövdingen Oscar Montelius och advokaten Ruben Nyman.
    Medlemsantalet är f. n. 53.

 

    Dalarnes Juristförening höll ordinarie årsmöte d. 4 juni 1932, därvid prof. Åke Hassler höll föredrag om »Bojkottproblemet».
    Vid årsmötet utsågos till ledamöter av styrelsen borgmästaren Gustaf Geete, ordf., häradshövdingen F. W. Killander, v. ordf., länsnotarien Carl-Isac Andersson, sekr., advokaten Th. Landberg, skattmästare, och rådmannen Nils Nordenström, klubbmästare.
    Föreningen räknar 31 medlemmar jämte de å domsagekanslierna i länet tjänstgörande notarierna.

 

    Västernorrlands Juristklubb har under år 1932 haft två sammanträden, varvid föredrag hållits av häradshövdingen Sigurd Odéen och länsassessorn S. A. Swedberg över ämnet »Den nya böteslagstiftningen» samt av landssekreteraren Ragnar Stattin om »Reformer på väglagstiftningens område».
    Styrelsen består av landshövdingen Anders Wijkman, ordf., advokaten Samuel Hesse, v. ordf., häradshövdingen Ingemar Kramer, häradshövdingen Carl Lundmarker, häradshövdingen Anders Hult och länsassessorn S. A. Swedberg, sekr., med advokaterna Ernst Palm och Ragnar Svallingsson, jur. kand. Hilding Björne, tillika bibl., och advokaten Gösta Frånberg som suppleanter.
    Till skattmästare har styrelsen utsett landsfogden Sven Ekbom och till klubbmästare assessorn Axel R. Camitz. Revisor är stadsfogden Georg Frisk och suppleant för honom advokaten Oskar Hjertqvist.
    Klubben har 86 medlemmar.

 

    Östersunds Juristklubb har under år 1932 haft två ordinarie sammanträden. Föredrag har å ett av dessa hållits av advokaten Erik Schmeling över ämnet »Om avfattningen av stämningar och domar ang. firmors och firmainnehavares betalningsskyldighet».
    Styrelsen utgöres av häradshövdingen frih. Erik Leijonhufvud, ordf., häradshövdingen C. J. von Essen, v. ordf., advokaten Erik Selander, sekr. och kassa-

NOTISER. 93förvaltare, samt rådmannen Birger Liljedahl, suppleant. Klubbmästare är advokaten Gösta Heilborn.
    Klubben har 45 medlemmar.