Juridisk Forening i København. I Vinteren 1931 — 32 er der blevet holdt foredrag af advokat D. N. Pritt, London: »the press, the public and the courts»; lektor Carl Rasting: »nogle bemærkninger om erstatningsreglerne i den nye straffelovs ikrafttrædelseslov»; professor, dr. juris Axel Møller: »folkerettens udvikling efter krigen, med særligt henblik paa den mellemfolkelige domstol i Haag»; docent, juris dr. Karl Olivecrona, Upsala: »om domarens uppgift»; professor, dr. juris O. A. Borum: »om det uægte barns retsstilling og om blodtypeundersøgelser som bevismiddel i paternitetssager»; kontorchef i Indenrigsministeriet E. Sand: »huslejelovgivning og huslejeloven».
    Medlemsantallet er 517.

Fh.

 

    Juridiska Föreningen i Finland höll under år 1932 sitt årsmöte d. 17 dec. därvid förutom föreningsangelägenheter förekom föredrag av jur. kand. Gunnar Strengell över ämnet »Något om handelsusancernas uppkomst, natur och rättsverkan.»
    Till ordf. i föreningen återvaldes enhälligt prof. O. Hj. Granfelt. Övriga funktionärer äro: sekr. jur. dr J. O. Söderhjelm, redaktionssekr. för föreningens tidskrift jur. dr Ragnar Hemmer, bibl. jur. kand. V. A. Palme och skattmästare regeringssekr. E. G. v. Bonsdorff.
    Föreningen består av 802 medlemmar.

 

    Suomalainen Lakimiesten Yhdistys, Finlands finskspråkiga juristförening, höll årsmöte d. 20 dec. 1932. Hovrättsassessorn, jur. dr Aatos Alanen höll ett föredrag om den otillräkneliges skadeståndsskyldighet. — Ett pris av 5,000 mark för litterär produktion tilldelades jur. dr Kaarlo Kaira samt ett understöd av 6,000 mark för juridiska studier juris kandidaten Arvo R. Heikonen.
    Genom verkställda val utsågs till föreningens ordf. prof. Bertil Sjöström och till v. ordf. justitierådet Väinö Kannel. Föreningens sekr. är docenten Tapio Tarjanne och dess skattmästare advokaten Lauri Norros. Föreningens tidskrift »Lakimies» har till huvudredaktör justitierådet A. Serlachius och till redaktionssekr. justitierådet Kustavi Kaila.
    Föreningen har 695 medlemmar.