Tätare tingssammanträden i vissa domsagor. K. M:t har genom kungörelser d. 21 okt. (SFS nr 476) och d. 28 okt. 1932 (SFS nr 484) förordnat om införande av tätare tingssammanträden i ytterligare ett antal domsagor (jfr SvJT 1926 s. 273, 1927 s. 237, 408 o. 498 samt 1931 s. 638).
    Sålunda kommer fr. o. m. d. 1 jan. 1933 antalet allmänna tingssammanträden att fördubblas i Livgedingets, Medelpads västra, Norra och södra Tjusts härads samt Aspelands och Handbörds härads domsagor. I förstnämnda domsaga, vilken omfattar två tingslag, blir antalet sammanträden 10 i vartdera tingslaget och i de tre sistnämnda domsagorna, vilka varför sig bestå av ett tingslag, 20 om året.
    Vidare skola i Medelpads östra samt Norra och Södra Vedbo häradsdomsagor, vilka utgöra två tingslag vardera, hållas 15 i stället för såsom f. n. 10 allmänna sammanträden årligen, därvid fördubbling av sammanträdesantalet inträder i Njurunda, Sköns och Ljustorps tingslag samt i Norra Vedbo häradstingslag.
    Slutligen ökas antalet allmänna sammanträden i Skellefteå tingslag av

NOTISER. 97Västerbottens norra domsaga från 7 till 20 och i Nederluleå tingslag av Luleå domsaga från 4 till 10, varjämte i Bergs tingslag av Härjedalens domsaga den äldre tingsordningen med 3 lagtima ting ersättes med 5 allmänna sammanträden.
    I anledning av den sålunda beslutade ökningen av de allmänna sammanträdena hava de nuvarande tremanstingen under tingsterminerna i Medelpadsöstra domsaga, Skellefteå tingslag och Norra Vedbo härads tingslag slopats.
    Vissa jämkningar i fråga om tremanstingen hava dessutom vidtagits i anledning av den beslutade inskrivningsreformen. Sålunda bibehållas t. ex. i Askims m. fl. härads domsaga allenast 2 tremansting under sommaruppehållet mellan tingen (SFS nr 477).

C. G. B.