NOTISER. 99    Dödsfall. F. d. stiftssekreteraren Anders Radhe avled i Uppsala 16 nov. 1932. R. var född i Uddevalla 1865, blev 1885 student i Uppsala samt avlade 1889 hovrättsexamen. Efter fullgjord tingstjänstgöring utnämndes R. till vice häradshövding. Från 1895 tjänstgjorde R. vid domkapitlet i Uppsala, där han 1903 blev konsistorienotarie eller, såsom titeln senare blev, stiftssekreterare. Under en lång följd av år var R. jämväl ombudsman vid sparbanken i Uppsala.
    Borgmästaren Albert Gustaf Olsén avled i Östersund 30 nov. 1932. Han var född i Börrum, Östergötland, 1863, blev student i Uppsala 1884 samt avlade där hovrättsexamen 1887. Efter fullbordad tingstjänstgöring utnämndes O. 1890 till vice häradshövding och blev s. å. auditör vid Jämtlands fältjägarregemente. Från 1895 fungerade O. som ordf. i gränsetullrätterna i Jämtlands 1. 1907 valdes O. till brottmålsrådman i Östersund och utsågs 1917 till borgmästare där.
    F. d. assessorn Anders Gustaf Peterson Segerrot avled i Göteborg 7 dec. 1932. Född i Malmö 1850, blev S. student i Lund 1871 och avlade där hovrättsexamen 1875 samt utnämndes efter tingstjänstgöring 1877 till vice häradshövding. Han blev 1886 antagen till polisnotarie i Göteborg och befordrades 1895 till polissekreterare där. Följande år utnämndes han till stadsnotarie i samma stad, vilken titel sedermera ändrades till assessor. Under flera år var S. kanslist vid hypoteksföreningen.
    F. d. byrådirektören Ammiel Lundqvist avled i Sthm 31 dec. 1932. Född 1863 i Ringarum, Östergötland, blev han 1881 student i Uppsala och avlade där hovrättsexamen 1887. S. å. trädde han i fångvårdsstyrelsens tjänst, blev sekreterare där 1910 och utnämndes 1921 till byrådirektör i styrelsen, vilken tjänst han innehade till 1929. Han förde i fångvårdsstyrelsen straffregistret.

 

    Justitiekanslersämbetet. Sedan K. M:t d. 9 dec. 1932 beviljat justitiekanslern O. H. Arsell, tjänstledighet för sjukdom under två månader fr. o. m. nämnda dag, har K. M:t d. 16 dec. 1932 förordnat t. f. expeditionschefen i försvarsdepartementet hovrättsrådet i Svea hovrätt Gustaf Eklund att fr. o. m. d. 27 dec. 1932 tills vidare under ledigheten uppehålla justitiekanslersämbetet.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har d. 23 dec. 1932 förordnat assessorn i Svea hovrätt Bertil Hagström att fr. o. m. d. 7 jan. 1933 tills vidare biträda inom justitiedepartementet med verkställande av utredning rörande vissa grundlagstiftningsfrågor.

 

    Försvarsdepartementet. K. M:t har d. 16 dec. 1932 förordnat assessorn i Svea hovrätt Tage Wärn att fr. o. m. d. 27 dec. 1932 tills vidare t. o. m. d. 8 febr. 1933 uppehålla expeditionschefsämbetet i försvarsdepartementet.

 

    Socialdepartementet. K. M:t har d. 24 nov. 1932 förordnat förordnade revisionssekreteraren, hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Ove Hesselgren att fr. o. m. d. 10 dec. 1932 tills vidare såsom sakkunnig biträda å socialdepartementets lagbyrå med de utredningsuppdrag, som av departementschefen överlämnades till honom.

 

    Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har d. 30 dec. 1932, med stöd av K. M:ts bemyndigande, tillkallat e. o. assessorn i Göta hovrätt Christer Gemzell att tills vidare biträda inom departementet i fråga om särskilda föreskrifter rörande arvode och reseersättning åt riksdagsmän m. m.

 

    Lagberedningen. K. M:t har d. 13 jan. 1933 med bifall till därom gjord framställning entledigat professorn Ragnar Bergendal fr. o. m. d. 10 jan. 1933 från honom meddelat uppdrag att vara ledamot i lagberedningen ävensom förordnat revisionssekreteraren Fritz Sterzel att fr. o. m. sistnämnda dag vara ledamot i beredningen.

 

    Interneringsnämnden. K. M:t har d. 16 dec. 1932 förordnat, till ordförande i interneringsnämnden tills vidare under fem år fr. o. m. d. 1 jan. 1933 självskrivne ledamoten i nämnden överdirektören och chefen för fångvårdsstyrelsen Gustaf Masreliez, till ledamöter i nämnden under fem år fr. o.m. sistnämnda dag f. d. häradshövdingen Assar Åkerman, tillika ordförande i nämnden vid förfall för Masreliez, riksgäldsfullmäktigen Anders Anderson, pro-

100 NOTISER.fessor emeritus Alfred Petrén och rådmannen i Stockholm Victor Edman samt till suppleanter i nämnden för samma tid byråchefen i fångvårdsstyrelsen Eric Wijkmark, professorn vid Stockholms högskola Nils Stjernberg, rektorn Gustav Mosesson, f. d. överinspektören för sinnessjukvården Nils Göransson och borgmästaren i Västerås Thorwald Bergquist.