100 NOTISER.    Föreningen Sveriges Stadsdomare avhöll ordinarie årsmöte i Stockholm d. 6 okt. 1933 under ordförandeskap av borgmästaren G. Fant i Stockholm. Vid mötet närvoro representanter för Magistraternas och rådstuvurätternas i Finland förening.
    Till styrelseledamöter valdes för tiden till ordinarie föreningsmötet under år 1935 rådmännen Edvard Ploman och Gustaf Bång i Stockholm, borgmästarne Jakob Pettersson, Södertälje, Wilhelm Hallin, Norrtälje, Walter Kant, Uppsala, och William Linder, Malmö, justitieborgmästaren Bernhard Lindberg, Göteborg, borgmästarne Axel Sundberg, Lysekil, och Wilhelm Norén, Borås, rådmannen Gustaf Tisell, Örebro, samt borgmästarne Ivar Hedman, Sala, och Nils Berlin, Gävle. Till styrelsesuppleanter för samma tid valdes borgmästaren Ragnar Wijkmark, Enköping, magistratssekreteraren Jarl Holmquist, Göteborg, och rådmannen Nils Ryding, Malmö, samt till revisorer för åren 1933 och 1934 rådmannen Birger Christensson, Södertälje, och borgmästaren Carl Åhman, Nyköping, med rådmännen Nils Falck, Göteborg, och Erik Ringenson, Uppsala, som suppleanter.
    Vid styrelsesammanträde samma dag utsågs till ordf. justitieborgmästaren Lindberg, till v. ordf. borgmästaren Kant samt till kassaförvaltare och sekr.magistratssekreteraren Holmquist.
    Vid mötet hölls föredrag av borgmästaren Georg Bissmark över ämnet »Befordringsväsendet vid stadsdomstolarna», av prof. Åke Hassler om »Nyare praxis i fråga om rättegångsfullmäktige» samt av rådmannen Göran Leopold i Helsingfors angående »Handläggning av äktenskapsskillnadsmål i Finland». Dessutom förekom överläggning rörande väckt förslag om bildandet av ett Sveriges domareförbund, till vilket redan befintliga domareföreningar ävensom domstolsjurister av olika kategorier kunde ansluta sig; och uttalades vid mötet enhälligt den uppfattningen, att ifrågavarande förbund borde komma till stånd. Vidare avgavs yttrande till justitiedepartementet över ett av sakkunniga avgivet betänkande angående gottgörelse åt statsverket och de sportelberättigade i händelse av inteckningsförnyelsernas avskaffande m. m.
    Styrelsen har, förutom d. 6 okt. 1933, sammanträtt ytterligare två gånger under året. Framställningar hava, bland annat, avgivits i besvärsmål hos justitiedepartementet rörande förordnande å en assessorstjänst vid magistraten och rådhusrätten i Västerås samt angående lösen å bevis, utfärdade enligt skjutvapenförordningen.
    Föreningen deltog genom utsedd representant vid förenämnda finska förenings årsmöte i Helsingfors i sept. 1933.

 

    Revisionssekreterareföreningen bildades 1932 i samband med det från revisionssekreterarehåll utgångna initiativet till en allmän domaresammanslutning. Föreningen har under 1933 erhållit stadgar. Den motsvarar till ändamål och arbetssätt nära de förut bildade domareföreningarna. Föreningensarbete har under 1933 huvudsakligen varit inriktat på att verka för samarbetede skilda domaresammanslutningarna emellan samt för åvägabringandet av det under hösten hållna allmänna domaremötet. Sedan föreningens förste ordförande, revisionssekreteraren Gunnar Ramstedt, i samband med utnämning till häradshövding avgått, utgjordes styrelsen d. 31 dec. 1933 av revisionssekreterarna E. G. Siljeström, ordf., Alvar Montelius, v. ordf., frih. E. G. Leijonhufvud,

 

NOTISER. 101sekr., och Bertil Thuresson samt hovrättsrådet H. R. Backman, kassaförvaltare. Medlemsantalet var 27.