Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksföreningar hade sitt årsmöte i Lund d. 20 — 22 sistlidne sept. Därvid behandlades åtskilliga frågor angående relaxation av inteckningar samt om ändringar i expropriations- och ensittarlagarna, de viktigaste bestämmelserna i föreningarnas reglementen och erfarenheter från skogsbelåningen hos föreningarna, dessas rätt till promotorial i lagsökningsmål och frågan om övertagande från ny ägares sida av personliga ansvaret för hypotekslån m. m. samt slutligen en del föreningsangelägenheter. Antalet medlemmar i föreningen utgör 17, hedersledamöter inräknade.

 

    Bankjuristernas Förening. Ordf. är bankombudsman Gustaf Rabe, Skandinaviska Kredit A.-B., v. ordf. bankombudsman N. Erdman, Stockholms Enskilda Bank, sekr. bankombudsman T. Ahlström, A.-B. Svenska Handelsbanken, och klubbmästare bankombudsman R. Lindh, Stockholms Enskilda Bank. Medlemsantalet är 41.

 

    Försäkringsjuridiska Föreningen har under år 1933 sammanträtt fem gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 27 jan. av direktören, jur. kand. Erik Löfgren: »Ansvarighetsförsäkringens omfattning, särskilt med hänsyn till skadeståndsskyldighet i kontraktsförhållande»; d. 31 mars av revisionssekreteraren Bertil Thuresson: »Bör domstol vid utdömande av livränta införa åldersbegränsning eller tillämpa nedsättning av beloppet vid högre ålder?»; d. 19 maj av advokaten Gunnar Molin: »Fördelning av brandstod för intecknad fastighet»; d. 20 okt. av avdelningschefen Harry Enell: »Om uppkomsten av panträtt i livförsäkringsbrev»; d. 9 dec. av sekreteraren i Föreningen för gemensamt lagenligt trafikansvar, jur. kand. Lars Bennich: »Om olycksfallsförsäkringsgivares regressrätt mot trafikförsäkringsgivare».
    Föreningens styrelse har under 1933 utgjorts av direktören Gunnar Palme, ordf., avdelningschefen Harry Enell, sekr., direktören f. d. revisionssekreteraren William Hemberg, vice ordf., revisionssekreteraren Bertil Thuresson och advokaten Carl Georg Segerstråle med docenten Phillips Hult och direktören Arvid Hellberg såsom suppleanter. — Revisorer äro direktören Tryggve Loven samt advokaten Knut Littorin med advokaten Gunnar Molin som suppleant.
    Medlemmarnas antal är 98.

 

    Juristföreningen i Stockholm har under år 1933 sammanträtt: d. 7 febr. med föredrag av Senatspresidenten vid Verwaltungsgerichtshof i Wien, Dr. Egbert Mannlicher: »Recht, Richter und Demokratie», d. 16 mars med föredrag av presidenten Birger Ekeberg: »Förslag till lag om boutredning och arvskifte», d. 18 maj vårsammanträde å Stallmästargården med föredrag av justitierådet Birger Wedberg: »Poppius och riksrätterna under Karl Johanstiden», samt d. 27 okt. med föredrag av prof. Åke Hassler: »Nyare praxis på den processuella fullmäktigrättens område».
    Vid sammanträde d. 16 mars omvaldes styrelsens ordf., justitierådet N. Alexanderson och vice ordf. hovauditören C. Ljungholm. Av övriga ledamöter omvaldes advokaten Otto Lagerström, sekr. och kassaförvaltare, rådmannen

 

102 NOTISER.K. Masreliez, prof. N. Stjernberg, hovrättsassessor O. Ekecrantz och bankombudsmannen Axel Åström samt nyvaldes borgmästaren G. Fant.
    Antalet medlemmar uppgår till 347.