Jönköpings Juridiska Förening, som utgör en sammanslutning av jurister inom Göta hovrätts jurisdiktionsområde, har efter flera års avbrott under år 1932 återupptagit sin verksamhet. Föreningen har hållit mycket talrikt besökta sammanträden i Jönköping: ett i slutet av 1932, varvid förekom föredrag av presidenten Birger Ekeberg över »Lagberedningens förslag till lag om boutredning och arvskifte», samt två under år 1933, nämligen d. 18 mars och d. 9 dec. Vid sammanträdet d. 18 mars förekom bl. a. diskussion över ämnet: »Dagsbotslagstiftningens tillämpning» med inledningsföredrag av presidenten Gunnar Bendz. Vid sammanträdet d. 9 dec. höll statsrådet Karl Schlyter föredrag över ämnet: »Kriminalisering av utpressning», varjämte hovrättsassessor Christer Gemzell inledde diskussion över ämnet: »Tingssittningsreformen».
    Styrelsen består av följande ledamöter: presidenten Gunnar Bendz, ordf., hovrättsrådet Arnold Lindman, v. ordf., rådmannen Emanuel Edlund, kassaförvaltare, häradshövdingen Michael Ehrenborg, landskamreraren Johan Wallinder, advokaten Ragnar Strömbom och e. hovrättsfiskalen Gunnar Carlesjö, sekr.
    Antalet medlemmar i föreningen uppgår f. n. till 153.

 

    Föreningen Yngre Jurister under Göta hovrätt har under år 1933 sammanträtt fem gånger. Vid sammanträdena har, förutom föreningsangelägenheter, förekommit diskussion i frågor, som ha sammanhang med nyligen genomförda eller föreslagna förändringar i sättet för den statliga domarkårens rekrytering och utbildning.
    Till ledamöter av styrelsen för verksamhetsåret 1933—34 hava utsetts: hovrättsassessor Frithiof Folkard von Scherling, ordf., hovrättsassessor Jean Olsson,v. ordf., e. hovrättsfiskalen Gunnar Carlesjö, sekr. och kassaförvaltare, e. o. hovrättsassessor Fritjof Sjögren och e. hovrättsfiskalen Gunnar Bogren.
    Medlemmar i föreningen äro samtliga i hovrätten tjänstgörande jurister, som icke innehava ordinarie befattning, ävensom samtliga rättsbildade biträden i de under hovrätten lydande domsagorna. Medlemsantalet utgör omkring 150.

 

    Juristföreningen i Kristianstad har under år 1933 sammanträtt en gång, d. 28 okt. Vid sammankomsten, som var talrikt besökt av jurister från staden och kringliggande ort samt Blekinge, höll prof. C. G. Björling föredrag om »Några nyheter i boutredningslagen».
    Föreningens ordf. är alltjämt f. d. revisionssekreteraren E. Lilienberg. Övriga styrelseledamöter äro f. d. landskamreraren I. Fr. Regner, häradshövdingen Carl Söderström och rådmannen Nils Kamph.

 

    Malmö - Lunds Juristförening har under år 1933 sammanträtt två gånger, d. 9 april och d. 24 nov. Därvid ha föredrag hållits av prof. Ragnar Bergendal över ämnet: »Den nya boutredningslagen» och av advokaten Axel Hemming Sjöberg över ämnet: »Igenkännandets problem. Ett vittnespsykologiskt spörsmål, belyst av rättsfall.»
    Till styrelseledamöter för år 1934 ha utsetts: prof. C. G. Björling, ordf., t. f. hovrättspresidenten Sommar Bruzelius, v. ordf., hovrättsassessor Åke

 

NOTISER. 103Braunstein, sekr., advokaten Lennart Jacobsson, kassaförvaltare, rådmannen Gustaf Stenmarck, sexmästare, borgmästaren William Linder och advokaten Rolf Nordenstedt.
    Föreningen har 120 medlemmar.