Västmanlands Juristförening har under år 1933 hållit två sammanträden, d. 13 april och d. 24 nov. Vid förstnämnda sammanträde höll aukt. revisorn Oscar Lindahl från Stockholm ett föredrag, betitlat »Något om räkenskapsrevision». Vid sammanträdet d. 24 nov. lämnade advokaten Frithiof Wiklundh referat av rättsfall, varvid föreningsmedlemmar bildade domstol förde refererade målens avdömande i de olika instanserna. Härjämte firades föreningens 10-års jubileum — föreningen bildades d. 26 okt. 1923. Ett i anledning av jubileet framställt förslag att av föreningens medel anslå ett belopp till tre resebidrag åt medlemmar för deltagande i Nordiska juristmötet i Oslo innevarande år bordlades till ett kommande sammanträde. Ingen ändring i styrelsens sammansättning har skett under året. Medlemsantalet är 54.

 

    Dalarnas Juristförening. Ordf. i föreningen är borgmästaren G. P. Geete, v. ordf. häradshövdingen F. W. Killander, sekr. länsnotarien Carl-Isac Andersson, skattmästare advokaten Th. Landberg och klubbmästare rådmannen Nils Nordenström. Medlemsantalet är 26 förutom domsagobiträden som tillfälliga medlemmar.
    Under fjolåret hölls endast ett sammanträde.

 

    Föreningen Hälsinglands notarier, som våren 1933 bildades i Bollnäs på initiativ av därvarande domsagonotarier, hade sin andra sammankomst i Hudiksvall d. 4 och 5 nov. 1933. Föreningen ser som sina främsta uppgifter att verka för domsagonotariernas intressen och att bereda tillfällen till diskussioner angående gemensamma angelägenheter. Till korresp. ledamot utsågs notarien E. V. Spens, Ljusdal.

 

    Västernorrlands Juristklubb har under år 1933 haft två sammanträden, ett d. 18 febr. i Sundsvall för överläggning med övriga norrländska juristsammanslutningar i frågan angående inrättande av en hovrätt för Norrland och ett d. 21 okt. i Härnösand, därvid advokaten Axel Hemming-Sjöberg höll föredrag över ämnet: »Igenkännandets problem. Ett vittnespsykologiskt spörsmål, belyst av rättsfall». Vid det förstnämnda sammanträdet, som bevistades av 82 jurister från skilda delar av Norrland, hölls inledningsföredraget av advokaten Birger Kjellson, varpå följde en livlig diskussion. Protokollet från sammanträdet har insänts till Justitiedepartementet och Svea hovrätt.
    Styrelsen består av landshövdingen Anders Wijkman, ordf., advokaten Samuel Hesse, v. ordf., häradshövdingarna Ingemar Kramer, Carl Lundmarker och Anders Hult samt länsassessor S. A. Swedberg, sekr., med advokaten Ernst Palm, advokaten Ragnar Svallingsson, e. länsbokhållaren Hilding Björne och advokaten Gösta Frånberg som suppleanter. Till skattmästare har utsetts

 

NOTISER.105länsnotarien Sven Ekbom och till klubbmästare e. länsnotarien Carl Hasselrot. Revisor är advokaten Oskar Hjertquist med jur. kand. Rickard Bergengren som suppleant.
    Klubben räknar 90 medlemmar.