Östersunds Juristklubb har under år 1933 haft två ordinarie sammanträden. Vid ett av dessa inledde advokaten Adolf Sjöberg diskussion över ämnet: »Fråga om inrättande av hovrätt för Norrland och dess förläggning» och vid det andra höll överlantmätaren F. C. R. Langéen föredrag över ämnet: »Några synpunkter angående behandling av frågan om rätten till vatten, grund och fiske vid förrättningar enligt jorddelningslagen.»
    Styrelsen utgöres av: häradshövdingen C. J. von Essen, ordf., rådmannen Birger Liljedahl, v. ordf., advokaten Erik Selander, sekr. och kassaförvaltare, länsassessor E. G. Hellström samt advokaten D. Cappelen-Smith, suppleanter. Klubbmästare är advokaten Gösta Heilborn. — Klubben har 42 medlemmar.

 

    Norrbottens Juristförening höll sitt ordinarie sammanträde i Boden d. 26 aug. 1933, varvid advokaten Bengt Åhrström inledde diskussion ang. ämnet: »Några spörsmål om rättegångskostnader.»
    Till ordf. efter rådmannen Pontus Sandström, som efter att hava fungerat som ordf. från föreningens bildande undanbett sig återval, valdes häradshövdingen Harry Åberg. Till sekr. valdes advokaten Bengt Åhrström och till klubbmästare advokaten Einar Wallin.
    Antalet medlemmar i föreningen är omkr. 40.

 

    Juridiska Föreningen i Uppsala har under år 1933 sammanträtt sju gånger, varvid föredrag hållits av advokaten Holger Wiklund om »Skadeståndsskyldighet vid sammanstötning mellan automobiler», prof. Hans Kelsen från Köln om »Staatsform und Weltanschauung», prof. Viktor Bruns om »Der internationale Richter», e. hovrättsfiskalen Gösta Walin om »Tingssittningsreformen», prof. Eli F. Heckscher om »Statsvetenskaplig examen», docenten Gunnar Dahlberg om»Det nya steriliseringsförslaget», samt advokaten Axel Hemming-Sjöberg om »Igenkännandets problem; ett vittnespsykologiskt spörsmål, belyst av rättsfall».
    Föreningens styrelse utgöres av prof. Åke Holmbäck, ordf., docenten Åke Malmström, v. ordf., fil. kand. Knut Rodhe, sekr., fil. lic. och jur. kand. Erik Stenkil, skattmästare, jur. stud. Olle Wikholm, bibliotekarie, jur. stud. Leif Hultström, v. bibliotekarie, jur. stud. Mats Ahlberg, litteraturföreståndare, samt jur. stud. Hans Reuterskiöld, klubbmästare.
    Föreningens medlemsantal uppgår till omkring 250.

 

    Juridiska Föreningen i Lund. Under år 1933 ha föredrag hållits d. 18 febr. av prof. Ernst Kallenberg »Om den processuella betydelsen och särskilt om bevisvärdet av parternas egna utsagor i tvistemål», d. 10 mars av prof. Axel Hägerström om »Begreppet viljeförklaring i juridiken», och d. 27, 28 och 29 mars av prof. Hans Kelsen om »Die platonische Gerechtigkeit», »Grundbegriffe und Methode einer reinen Rechtslehre» och »Staat und Recht». De fyra sistnämnda föredragen voro anordnade tillsammans med Filosofiska Föreningen. Två diskussioner ha anordnats: d. 8 maj om »De juridiska studierna» med e. o. hovrättsnotarien Axel Lindskog som inledare och d. 17 nov. om

 

106 NOTISER.»Motorlagarna och deras tillämpning» med inledningsföredrag av K. A. K:s generalsekreterare, kapten Axel Norlander. D. 18 juni gästades föreningen av Juridisk Diskussionsklubb från Köpenhamn, därvid Skånska Hovrätten och Malmö Centralfängelse demonstrerades. En särskild sektion av föreningen har under ledning av landsretssagfører Erik Brüel behandlat folkrättsliga spörsmål.
    Styrelsen har d. 1 jan. 1934 följande sammansättning: ordf. e. o. hovrättsnotarien Axel Lindskog, v. ordf. jur. kand. Bo G. Beskow, sekr. jur. stud. Otto Petrén, v. sekr. jur. stud. Per Nilsson Stjernquist, skattmästare jur. stud. Anders Wijkander och klubbmästare jur. stud. Ragnar Uddenberg. Föreståndare för kompendieverksamheten är jur. stud. Per Nilsson Stjernquist. — Föreningsmedlemmarnas antal var vid utgången av läsåret 1932—1933 138.