Justitiedepartementet. Å justitiedepartementets lagbyråer tjänstgöra: sedan d. 16 dec. 1933 e. fiskalen i Göta hovrätt Ingemar Lilja, sedan d. 15 jan. 1934 e. fiskalen i Svea hovrätt Erik Alexanderson och sedan d. 22 jan. 1934 e. fiskalen i hovrätten över Skåne och Blekinge Karl Larsson.

 

    Socialdepartementet. Chefen för socialdepartementet har d. 24 nov. 1933, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 18 nov. 1932, tillkallat borgmästaren i Västerås Thorwald Bergquist att efter justitierådet Erik Lind, vilken erhållit begärt entledigande, vara ordförande bland inom departementet tillkallade sakkunniga för utredning rörande åtgärder till förebyggande av tillkomsten och fortvaron av beväpnade enskilda sammanslutningar (jfr SvJT 1933 s. 181).
    Sedan d. 15 okt. 1933 tjänstgör e. fiskalen i Svea hovrätt Olof Bergholtz å departementets lagbyrå.

 

    Finansdepartementet. Med stöd av K. M:ts d. 24 sept. 1928 givna bemyndigande har chefen för finansdepartementet d. 29 dec. 1933 förordnat extra fiskalen i Svea hovrätt Herman Zetterberg att fr. o. m. d. 1 jan. 1934 tills vidare biträda 1928 års revision av rusdryckslagstiftningen.

 

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har d. 22 dec. 1933, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 15 i samma månad, tillkallat generaldirektören Nils Wohlin jämte andra personer, bland dem assessorn i Göta hovrätt Arthur Ramfors, att inom departementet verkställa utredning rörande formerna för en reglering av jordbrukets kreditförhållanden, därvid tillika uppdragits åt Ramfors att vara de sakkunnigas sekreterare.

 

    Aktiebolagskommittén. Chefen för justitiedepartementet har d. 4 jan. 1934, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 26 juni 1933, kallat byråchefen i patent- och registreringsverket Wilhelm Bergenstråhle att i egenskap av sakkunnig biträda aktiebolagskommittén (jfr SvJT 1933 s. 607).

 

    Kommittén för åtgärder mot den statsfientliga verksamheten. Chefen för justitiedepartementet har d. 4 jan. 1934, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 26 maj 1933, förordnat t. f. revisionssekreteraren Olof Thulin att fr. o. m. d. 1 febr. 1934 vara sekreterare hos kommittén för utredning ang. åtgärder mot statsfientlig verksamhet (jfr SvJT 1933 s. 607).

 

    Reformen av åklagarväsendet. Chefen för socialdepartementet har d. 28 nov. 1933 — sedan det befunnits lämpligt, att för den utredning ang. en reform av åklagarväsendet som för närvarande pågår inom justitiedepartementet (se SvJT 1933 s. 491) samarbete ägde rum med sakkunnig beträffande de med nämnda spörsmål sammanhängande frågor som ankomme på socialdepartementets handläggning — uppdragit åt revisionssekreteraren Ove Hesselgren, vilken enligt K. M:ts beslut d. 24 nov. 1932 biträder å socialdepartementets lagbyrå, att såsom representant för socialdepartementet deltaga i utredningen ang. åklagarväsendet.

 

    Fångvårdsfullmäktige. K. M:t har d. 8 dec. 1933 förordnat f. d. häradshövdingen Assar Åkerman och riksgäldsfullmäktigen Anders Anderson i Råstock att fortfarande under tiden 1 jan.—30 juni 1934 vara fångvårdsfullmäktige.