110 NOTISER.    Bonastyrelsen. K. M:t har d. 21 dec. 1933 förordnat prof. emeritus Alfred Petrén att fortfarande fr. o. m. d. 1 jan. 1934 under tre år vara ledamot av styrelsen för statens uppfostringsanstalt å Bona.

 

    Arbetsdomstolen. K. M:t har d. 17 nov. 1933 på därom gjord ansökning entledigat expeditionschefen i justitiedepartementet Gunnar Dahlman från förordnande såsom ersättare för vice ordföranden i arbetsdomstolen rådmannen F. A. Lind samt förordnat t. f. rev.-sekr. hovrättsrådet Hugo Backman att t. o. m. 1934 års utgång vara dylik ersättare.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 21 dec. 1933 till revisionssekreterare med egna rotlar under tiden 1 jan.—30 juni 1934 förordnat hovrättsråden i Svea hovrätt Manne Zuhr, Knut Nissen och Ivar Hessius samt assessorn vid hovrätten över Skåne och Blekinge Knut Ulfsparre.

 

    Hovrätterna. K. M:t har d. 1 dec. 1933 dels till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorerna vid hovrätten Robert Nordenadler, Sven Nyström och Konrad Persson, dels beviljat hovrättsrådet i Göta hovrätt Ernst Kellgren avsked från hovrättsrådsämbetet fr. o. m. d. 30 dec. 1933, dels ock förordnat att en efter notarien vid Svea hovrätt Magnus Elliot ledigbliven notariebefattning vid hovrätten skall tills vidare uppehållas allenast på förordnande;
    samt d. 21 dec. 1933 till assessor vid hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat e. o. assessorn vid hovrätten Thomas Munck af Rosenschöld.

 

    Krigshovrätten. K. M:t har d. 1 dec. 1933 meddelat fortsatta förordnanden fr. o. m. d. 1 jan. 1934 under tre år för bl. a. militära ledamoten i krigshovrätten för armén översten frih. Carl Gustaf af Welterstedt och suppleanten för denne översten Carl August Tersmeden.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 15 dec. 1933 förordnat, att sekreterare skall vara anställd under tiden 1 jan. — 30 juni 1934 i en var av Oppunda och Villåttinge härads, Ångermanlands norra, Luleå, Njudungs, Östbo och Västbo härads, Hallands 1. södra, Vättle, Ale och Kullings härads, Vadsbo härads samt Bräkne och Listers domsagor och under tiden 1 april. —30 juni 1934 i Västerbottens västra domsaga;
    d. 3 jan. 1934 medgivit, att i Västra Hälsinglands domsaga må fr. o. m. d. 15 jan. 1934 tills vidare, utöver i domsagan anställda en förste och en andre notarie, förordnas ytterligare en andre notarie;
    s. d förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Vättle, Ale och Kullings härads domsaga;
    s. d. fastställt arbetsordningar för Södertörns och Askims m. fl. härads domsagor (SFS nr 2 och 3), att lända till efterrättelse fr. o. m. d. 1 jan. 1934 tillsvidare med begränsning likväl, beträffande den förra domsagan, till nuvarande häradshövdingens tjänstetid.

 

    Rådhusrätterna. Stadsfullmäktige i Göteborg ha d. 30 nov. 1933 till rådman där valt assessorn vid stadens rådhusrätt Torsten Gedda.
    K. M:t har
    d. 8 dec. 1933 till rådman i Stockholm utnämnt förste assessorn vid Stockholma rådhusrätt Vilhelm Bergengren;
    d. 29 dec. 1933 beviljat rådmannen i Stockholm Victor Holmberg avsked från rådmansämbetet fr. o. m. d. 1 jan. 1934;
    s. d. meddelat fastställelse å vissa ändringar i stadgan för rådhusrätten och magistraten i Stockholm (SFS nr 677), vilka betingats dels av förmyndarkammarens ändrade organisation dels ock av minskningen i antalet inskrivningsdomare i staden (jfr notis s. 89).

 

    Polisdomstolarna. K. M:t har d. 29 dec. 1933 förordnat polisassessorn Gösta Berglund att fortfarande under år 1934 vara biträdande polisdomare vid polisdomstolen i Stockholm.