NOTISER. 111    Processrättsprofessuren i Lund. I ärendet angående återbesättande av professuren i processrätt vid Lunds universitet (se SvJT 1933 s. 488) ha juridiska fakulteten och större akademiska konsistoriet i Lund d. 15 sept. resp. d. 14 okt. 1933 enhälligt förklarat doc. Karl Olivecrona ensam bland de sökande kompetent till professuren. Genom beslut d. 21 dec. 1933 har K. M:t därefter utnämnt Olivecrona till professor.
    Prof. Olivecrona är född 1897 och avlade jur. kand. ex. i Uppsala 1920. Efter att ha fullgjort tingstjänstgöring åren 1921 — 23 ägnade han sig åt fortsatta studier samt avlade jur. lic. ex. 1928. Samma år disputerade han och promoverades till jur. dr vid Uppsala universitet samt förordnades till docent i civilrätt och romersk rätt därstädes. Under tiden fr. o. m. höstterminen 1929 t. o. m. höstterminen 1933 uppehöll han professuren i civilrätt (familjerätt och sakrätt) samt internationell privaträtt vid Uppsala universitet. Förutom åtskilliga tidskriftsuppsatser har O. publicerat doktorsavhandlingen »Studier över begreppet juridisk person i romersk och modern rätt» (1928), »Bevisskyldigheten och den materiella rätten» (1930), samt »Förfarandet vid exekutiv försäljning av fast egendom» (1933).

 

    Professuren i rättshistoria och romersk rätt i Stockholm. Stockholms högskolas styrelse har d. 25 nov. 1933 tagit ställning till frågan om återbesättande av professuren i rättshistoria och romersk rätt vid högskolan (jfr SvJT 1933 s. 551). Styrelsen beslöt med 7 röster mot 4 att till innehavare av professuren utnämna doc. Almquist. Minoritetens röster tillföllo prof. Bergman. Beslutet skall underställas K. M:t.

 

    Tillströmningen av aspiranter till hovrätterna under senaste femårsperiod belyses av efterföljande tabell. (Sv. = Svea hovrätt, G. = Göta hovrätt, Sk. = hovrätten över Skåne och Blekinge.) 1929 1930 1931 1932 1933Sv. G. Sk. Sv. G. Sk. Sv. G. Sk. Sv. G. Sk. Sv. G. Sk.Januari 11 2 3 7 11 14 11 10 2 3 10 — 5Februari 2 — — 5 — — 1 1— 5 — 1 — 1 — 1 —Mars 1 — — — 1 1 2 — — 3 — — 1 2 2April 3 — 1 3 — — 3 — — 3 — — — 2 1Maj 1 — — 1 — 1 2 — — 1 — — — — —Juni — 1 — 2 — 1 — — 3 — 2 2 2 —Juli 2 1 1 1 1 — 4 — — 4 — — 4 — —Augusti 4 1 1 2 — 1 5 — — 4 — 1 4 — —September 6 — — 8 1 — 7 1 1 4 — — 4 — —Oktober 6 — — 8 — — 3 — — 1 1 2 1 — — November 9 2 — 2 — — 4 1 1 1 — 3 3 1 —December 4 2 — 3 1 — 2 — — 1 — — 4 2 1Summa 49 9 6 42 5 5 48 4 3 40 3 12 33 10 9Sv. 212 G. 31 Sk. 35 64 52 55 55 52

 

LAGRÅDET


har nedannämnda dagar avgivit utlåtanden över följande lagförslag:

1933

Maj 18 Förslag till lag om förbud i vissa fall mot bärande av uniform m. m. Föredragande: t. f. lagbyråchefen K. Persson.

Maj 31 Förslag till 1) lag om ändring i 7, 11, 15 och 16 §§ förordningen d. 16 maj 1884 (nr 25) ang. patent; 2) lag ang. ändring i 20 § lagen

 

112 LAGRÅDET.d. 10 juli 1899 (nr 59 s. 1) om skydd för vissa mönster och modeller; 3) lag ang. ändring i 4, 9 och 16 §§ lagen d. 5 juli 1884 (nr 29) om skydd för varumärken; 4) lag om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar. Föredragande: juris kandidaten Åke v. Zweigbergk.

Juni 12 Förslag till 1) konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge ang. dödsbo; 2) lag om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, som hade hemvist här i riket; 3) lag om kvarlåtenskap efter den, som hade hemvist i Danmark, Finland, Island eller Norge; samt 4) lag om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i främmande stat. Föredragande:revisionssekreteraren Erik Lind.

Juni 13 Förslag till 1) lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 24 juli 1903 (nr 94 s. 61) om utländsk försäkringsanstalts rätt att driva försäkringsrörelse här i riket; samt 2) lag ang. ändrad lydelse av 26 och 27 §§ lagen d. 8 april 1927 (nr 77) om försäkringsavtal. Föredragande: lagbyråchefen Gunnar Dahlman.

Juni 15 Förslag till lag om ändrad lydelse av 8 kap. 3 § giftermålsbalken. Föredragande: lagbyråchefen Gustaf Eriksson. Nov. 15 Förslag till 1) lag om ändring i vissa delar av 27 och 30 kap. rättegångsbalken; 2) lag ang. ändrad lydelse av 12 § lagen d. 14 juni 1901 (nr 38 s. 30) om vad iakttagas skall i avseende å införande av lagen om ändring i vissa delar av rättegångsbalken; samt 3) lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 23 okt. 1914 (nr 325) om krigsdomstolar och rättegången därstädes. Föredragande: lagbyråchefen Carl Romberg.

Juni 15 Förslag till 1) lag om upphävande i viss del av 17 kap. 32 § rättegångsbalken m. m. och 2) lag om ändring i vissa delar av lagen d. 17 okt. 1900 (nr 82 s. 1) om straffregister. Föredragande: expeditionschefen Gunnar Dahlman.

Juni 21 Förslag till lag ang. solidariskt bankbolags ombildande till bankaktiebolag. Föredragande: lagbyråchefen Joel Laurin.

Juni 23 Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation. Föredragande: lagbyråchefen Gustaf Eriksson.

Dec. 4 1) Artiklarna 4, 12 och 20 i förslag till konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om arv, testamente och boutredning samt 2) 6, 13 och 21 §§ i förslag till lag om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, som hade hemvist här i riket, m. m. Föredragande: justitierådet Erik Lind.

Dec. 6 Förslag till lag om ändrad lydelse av 5 och 11 §§ lagen d. 30 juni 1916 (nr 312) ang. ansvarighet för skada i följd av auto mobiltrafik. Föredragande: lagbyråchefen Einar Anderberg.

Dec. 14 Förslag till 1) lag om allmänna vägar och 2) lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 13 juni 1919 (nr 287) om ödebygdsvägar. Föredragande: revisionssekreteraren Nils Ljunggren.

Dec. 14 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 24 § lagen d. 25 juni 1909 (nr 57 s. 2) om arrende av viss jord å landet i Norrland och vissa delar av Svealand. Föredragande: revisionssekreteraren Nils Ljunggren.

Dec. 18 Förslag till lag om blodundersökning i brottmål. Föredragande: lagbyråchefen Carl Romberg.

Dec. 22 Förslag till 1) lag om ändring i vissa delar av 21 kap. strafflagen och 2) lag om handläggning inom stängda dörrar av mål om utpressning. Föredragande: hovrättsassessorn Maths Heüman.

1934

Jan. 2 Förslag till 1) lag om sparbankernas säkerhetskassa; samt 2) lag om ändrad lydelse av 30 § lagen d. 29 juni 1923 (nr 286) om sparbanker. Föredragande: hovrättsassessorn Claes Johansson.