REUTERSKIÖLD, [C. A.] Föreläsningar i svensk stats- och förvaltningsrätt. II. Förvaltningen. 1. Öfversigt af den materiella förvaltningsrätten (socialförvaltnings-, ekonomiförvaltnings- och politiförvaltningsrätt). Upps. & Sthm 1933. Almqvist & Wiksell. 284 s. Kr. 8.00.
    Prof. Reuterskiöld har fortsatt utgivandet av sina föreläsningar i svensk stats- och förvaltningsrätt. Den första delen, betitlad Statsregementet, utkom 1914 och den tredje delen, med titeln Samhällsförfattningen, 1919—20. Av den andra delen utkom ett första häfte 1919. Planen för verket har emellertid undergått en förändring, varför den nu föreliggande volymen som bildaren första avdelning av verkets andra del behandlar delvis samma stoff som nämnda häfte.
    Den nyutkomna boken bjuder på en översikt över Sveriges materiella förvaltningsrätt. Framställningen innehåller redogörelser för de viktigaste bestämmelserna på detta vidsträckta område samt kortfattade bidrag till dessas tolkning. Ett utmärkande drag för författarens framställning är, att ämnet betraktas från juridisk synpunkt. Såsom särskilt beaktansvärt må vidare framhållas, att i arbetet det rikhaltiga och svåröverskådliga materialet ordnats systematiskt. I båda dessa avseenden framträda de egenskaper, som gjort författaren till en förgrundsgestalt inom strävandena alt utveckla vår försummade förvaltningsrätt och dess vetenskapliga bearbetning. I synnerhet för den juridiska undervisningen måste ett arbete av det förevarandes läggning vara mycket värdefullt.
    Signaturen, som för närvarande har anledning att särskilt intressera sig för den allmänna pensionsförsäkringen och som därför noga studerat framställningen av denna, vill icke underlåta att nämna, att han därvid funnit ett antal felaktigheter. Förbiseenden torde emellertid vara svåra att undvika i ett arbete sådant som detta.

I. S.