LITTERATURNOTISER. 167    Das Zivilrecht der nordischen Länder. I. Abt. Finnland und Schweden. Mannheim 1933. Deutsches Druck- und Verlagshaus. Lieferung 1. XII+ 184 s. RM 14.00. Lieferung 3 a. VIII + 140 s. RM 10.00.
    Med dessa två häften påbörjas framställningen av de nordiska ländernas civilrätt i det av prof. KARL HEINSHEIMER grundade, stort anlagda samlingsverket »Die Zivilgesetze der Gegenwart». Förut utkomna band behandla Frankrikes, Englands, Brasiliens och Sovjetunionens rätt.1
    Framställningen inledes i häftet 1 av justitierådet P. VON SETH med en redogörelse för den svensk-finländska rättens källor, speciellt lagstiftningen från landskapslagarnas tid till våra dagar. Därefter behandlas civilrättens allmänna del, såvitt angår Finland av friherre R. A. WREDE och beträffande Sverige av VON SETH och docenten Hj. KARLGREN. I häftet 3 a behandlar WREDE Finlands sakrätt. Såsom bilagor hava in extenso intagits vissa viktigare lagar i svensk text samt tysk översättning.
    Utgivandet har möjliggjorts genom anslag från svenska resp. finska staten samt från legationsrådet Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning.

 

ANDERS SANDØE ØRSTED. Skrifter i Udvalg. Udg. af Bestyrelsen for det Anders Sandøe Ørstedske Prismedaille-Legat ved TROELS G. JØRGENSEN. København. Gyldendal.
    Processuelle Skrifter i Udvalg. 1932. 446 s. Kr. 7.00.
    Blandede Skrifter i Udvalg. 1933. 409 s. Kr. 6.50.
    Med de tvenne ovan angivna banden har den av Højesteretsdommeren Troels G. Jørgensen utgivna upplagan av Ørsteds skrifter avslutats. Av de tidigare banden, till antalet fyra, hava två innehållit privaträttsliga skrifter, två straffrättsliga (SvJT 1930 s. 568, 1932 s. 368). Bland de processuella skrifterna märkes särskilt en utförlig, delvis komparativ framställning av läran om vittnesbeviset enligt dansk-norsk rätt, tillkommen 1822. I serien av blandade skrifter finner man den 1826 publicerade uppsats om den danska kyrkoförfattningens reformering, som föranledde det munkorgspåbud av Fredrik VI, varigenom Ørsteds rika alstring för en lång följd av år avbröts.

 

H. MUNCH-PETERSEN. Retsplejeloven. I. Lov om Rettens Pleje med Bilove og administrative Tillægsbestemmelser. Tredie Udgave i Samarbejde med VICTOR HANSEN. II. Domme og adminstrative Avgørelser. I Samarbejde med [densamme]. København 1933. Gad. 593, 246 s. Inb. Kr. 9.00, 6.50.
    Prof. Munch-Petersens bekanta textupplaga av Retsplejeloven med biförfattningar har nu utkommit i en tredje edition. I dessa dagar, då den svenska processreformen kommit till aktuellt stadium, bör detta praktiskt uppställda arbete hava ett särskilt intresse för svenska jurister, som vilja orientera sig beträffande Danmarks på muntlighetsprincipen grundade rättegångsordning.
    I en andra del hava utgivarna för första gången i anslutning till Retsplejelovens olika lagrum samlat exempel ur den rika judikatur, som redan uppstått rörande lagen.

 

1 Se SvJT 1929 s. 175 och 1933 s. 558.