Sterilisering av sinnesslöa i Danmark. Den danska steriliseringslagenav år 1929 (Lov den 1 juni 1929 om Adgang til Sterilisation) innehåller bestämmelser bl. a. om sterilisering av psykiskt abnorma, som åtnjuta anstaltsvård. Enligt föreskrift i lagen skall densamma föreläggas riksdagen till revision senast innevarande år. Då emellertid de sedan lagens tillkomst vunna erfarenheterna ännu icke tillgodogjorts, har ett förslag framlagts av innehåll att med lagens revision skall anstå till nästa år. 1 samband härmed har framlagts ett förslag till Lov om Foranstaltninger vedrørende aandssvage. 1 nämnda förslag givas, förutom regler om omhändertagande av sinnesslöa för vård och om upphörande av sådan vård, bestämmelser om sterilisering av sinnesslöa. Enligt förslaget skola stadgandena i 1929 års steriliseringslag, såvitt desamma avse sterilisering av sådana psykiskt abnorma, som lida av sinnesslöhet, upphävas och ersättas med föreskrifterna i nämnda förslag.
    Förslaget, som innebär ett underlättande av möjligheterna för steriliseringav sinnesslöa, medger i motsats till 1929. års lag sterilisering även av andra sinnesslöa än sådana som åtnjuta anstaltsvård. Avgörandet om sterilisering skall få verkställas träffas av en nämnd, sammansatt av en domare, en läkare och en »socialpraktiker». Är nämnden enig är dess beslut i steriliseringsärendet avgörande. I annat fall underställes ärendet socialministern, som fattar beslut efter inhämtande av yttrande från Sundhedsstyrelsen. Behörighet att hos nämnden göra ansökan om sterilisering av sinnesslö tillkommer den anstaltsledning, till vars område den sinnesslöe hör. Sådan ansökan skall av anstaltsledningen göras när samhälleliga hänsyn tala för att den sinnesslöe berövas fortplantningsförmågan — exempelvis då han på grund av sin defekt synes sakna förmåga att på ett tillfredsställande sätt uppfostra sina barn eller

 

MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 183att med eget arbete försörja dem — samt när steriliseringen skulle vara till gagn för den sinnesslöe själv, i det att ingripandet skulle möjliggöra antingen att den sinnesslöe icke behövde omhändertagas eller att vården kunde upphöra eller att han kunde vårdas under former som lämnade honom större frihet än han annars kunde komma i åtnjutande av. Ansökan om sterilisering, som enligt gällande lag först får göras då den sinnesslöe fyllt 21 år, kan äga rum, då den sinnesslöe uppnått 18-års åldern. Samtycke till steriliseringen måste ha lämnats av en för ändamålet utsedd god man; för närvarande gäller att ansökningen skall, för såvitt icke den abnorme på grund av sin sinnesbeskaffenhet är ur ståndsatt att förstå betydelsen av ingreppet, vara biträdd av honom själv, varjämte yttrande, men icke samtycke, av gode mannen är erforderligt. Steriliseringen skall företagas av en för ändamålet av Sundhedsstyrelsen auktoriserad läkare och får endast verkställas genom angiektomi resp. salpingektomi. Sådana steriliseringsåtgärder, som jämväl medföra könsdriftens upphörande, få således icke förekomma. Rapport om verkställd sterilisering skall avgivas till nämnden. Olovlig sterilisering och eftersättande av rapporteringsskyldigheten medför liksom nu bötesstraff.

M. H.