Andra huvudtiteln. I den numera av riksdagen i huvudsak behandlade andra huvudtiteln äskades för budgetåret 1934/1935 fortsatta anslag med nu

 

NOTISER. 191utgående belopp för uppehållande av lagberedningens och processlagberedningens verksamhet.
    Till förstärkning av arbetskrafterna i nedre justitierevisionen med dels fyraåret runt förordnade revisionssekreterare dels ock, bl. a., extra revisionssekreterare i mån som föredragning behövde förekomma inför avdelning av högsta domstolen, som bildas då lagrådets ledamöter där inrycka i tjänstgöring, begärdes likaledes anslag med samma belopp som för innevarande budgetår.
    Ordinarie förslagsanslaget till Svea hovrätt föreslogs höjt från nuvarande belopp av 804,600 kr. till 886,000 kr. Höjningen orsakades till övervägande del därav, att i den i anslaget ingående anslagsposten till avlöningar till icke ordinarie befattningshavare inarbetats de tidigare utgående särskilda anslagen till en extra division och en extra ledamot vid hovrätten. Samtidigt uttalade justitieministern, att avsikten vore att från och med nästa budgetår omdana extra divisionen, å vilken nu handläggas endast vädjade mål, till en på samma sätt som övriga hovrättsdivisioner arbetande division.
    Jämväl i fråga om hovrätten över Skåne och Blekinge föreslogs, att särskilda anslaget i årets stat för förstärkning av arbetskrafterna med en extra ledamot och två adjungerade fiskaler skulle på motsvarande sätt som skett för Svea hovrätt inryckas i det ordinarie anslaget till hovrätten. Detta anslag begärdes med anledning härav höjt från 207,900 kr. till 222,500 kr.
    Med oförändrat belopp, 96,000 kr., begärdes anslag till partiell löneförbättring för häradshövdingarna, varemot anslaget till bidrag till domsagornas förvaltning, i årets stat upptaget till 530,000 kr., äskades höjt till 570,000 kr. Höjningen föranleddes av den fortlöpande anställningen av nya domsagosekreterare, fr. o. m. d. 1 jan. 1935 ytterligare ett tiotal. Under denna anslagspunkt anförde justitieministern, att han övervägt frågan om inskrivningsavdelningens vid Södra Roslags domsaga överförande å ordinarie stat men att han ansåge sig icke böra för närvarande föreslå detta, dock att frågan borde ånyo undersökas vid uppgörandet av statsverkspropositionen för budgetåret 1935/1936. I enlighet härmed föreslogs förlängning av nu rådande provisorium beträffande inskrivningsavdelningen allenast till d. 1 juli 1935.
    Till reseersättning åt nämndemän samt för uppehållande av vattendomstolarnas och krigsdomstolarnas verksamhet begärdes anslag med oförändrade belopp, likaså till ersättning åt domare, vittnen och parter samt till understöd åt offentliga rättshjälpsanstalter och för övervakning av villkorligt dömda.
    Förhöjda anslag begärdes däremot för uppläggande av nya fastighetsböckerför landet och för bestridande av kostnader enligt lagen om fri rättegång. Ifråga om det förra anslaget, vilket äskades höjt från 100,000 kr. till 150,000 kr., anförde justitieministern, att anslagsbehovet betydligt ökats efter hand som arbetet inom allt flera domsagor igångsatts eller börjat bedrivas med större intensitet samt att sistnämnda anslagsbelopp ändock icke överstege vad som beräknades årligen inflyta till statskassan i form av ökad stämpeluppbörd på grund av fjolårets riksdagsbeslut om överförande av viss del av lösen i inskrivningsärenden till stämpel. Beträffande det senare anslaget, i vilket en förhöjning med 50,000 kr. till 450,000 kr. begärdes, anfördes, att ökningen motiverades av ett alltjämt fortgående överskridande av anslaget trots vidtagna åtgärder i utgiftsbesparande riktning.
    Samtliga ovannämnda anslag hava numera beviljats av riksdagen. På riks-

 

192 NOTISER.dagens prövning äro fortfarande beroende anslagen till fångvården och till statens uppfostringsanstalt å Bona liksom ock ett för året föreslaget nytt anslag å 270,000 kr. till ersättning för förlorad lösen i följd av inteckningsförnyelsernas avskaffande.

C. G. B.