Omorganisation av Stockholms förmyndarkammare. Enligt lag d. 19 maj 1933 om ändrad lydelse av 13 § promulgationslagen till lagen om förmyndarskap skall Stockholms förmyndarkammare bibehållas som överförmyndare i Stockholm (SFS nr 212). K. M:t har i brev till Överståthållarämbetet d. 24 nov. 1933 meddelat föreskrifter angående förmyndarkammarens organisation (SFS nr 632). Enligt det kungl. brevet skall förmyndarkammaren eller, i särskilt angivna fall, vissa dess ledamöter handhava de åligganden, som enligt lag ankomma på överförmyndare. Den förmyndarekammaren tillkommande förvaltningen av omyndigas samt frånvarande och okända arvingars medel övertages fr. o. m. d. 1 jan. 1934 av Stockholms stad genom drätselnämnden. Stockholms stad skall fr. o. m. nämnda dag övertaga förmyndarkammarens samtliga tillgångar samt — med visst undantag — åtnjuta till kammaren därefter inflytande inkomster, under villkor att staden i kläder sigansvar för alla förmyndarkammaren åvilande förpliktelser samt i övrigt ställer sig vissa av K. M:t meddelade föreskrifter till efterrättelse. Vissa å förmyndarkammarens lönestat uppförda befattningar skola indragas, och från förmyndarkammarens lönestat till magistratens och rådhusrättens lönestat skola överföras bl. a. följande befattningar av juridisk karaktär, nämligen 2 förste assessors-, 1 stärbhusnotarie- och 2 assistentbefattningar. Förmyndarkammaren skall bestå av borgmästaren såsom ordförande, andre rådmannen å rådhusrättens första avdelning, två förste assessorer, jämväl ledamöter av nyssnämnda avdelning, samt en lagfaren assistent. Överförmyndararvodena skola tillfalla Stockholms stad.

C. G. B.

 

    Statsrevisorerna om transportkostnaderna för bötesfångar. I sin senaste berättelse hava statsrevisorerna uppmärksammat de höga kostnader införpassandet av till förhållandevis obetydliga bötesbelopp dömda personer i en mängd fall draga. Utan att göra något uttalande angående de konsekvenser vartill detta förhållande bör föranleda, hava statsrevisorerna till belysande av sitt påpekande meddelat nedanstående sammanställning av några särskilt slående exempel. Forsling från, till Kostnader för forslingen Bötesbeloppet Lavvikka—kronohäktet i Haparanda 91.70 20.—Hunki—kronohäktet i Haparanda 85.30 10.—Kengis—kronohäktet i Haparanda (två bötesfångar) 54.80 .5 + 5.—Kengis—kronohäktet i Haparanda 46.— 5.—Pavakhavara—kronohäktet i Luleå 143.90 20.—Hortlax—kronohäktet i Luleå 46.95 5.—Svalgonäs—kronohäktet i Östersund 143.22 15.—Elsassbränna—kronohäktet i Östersund 146.70 20.—Elsassbränna—kronohäktet i Östersund 149.80 10.—Hästansjö—kronohäktet i Östersund 103.20 20.—Björkvattnet—kronohäktet i Östersund 95.75 12.—

 

NOTISER. 193Forsling från till Kostnader för forslingen BötesbeloppetAnundsjö—centralfängelset i Härnösand 101.16 5.—Graninge—centralfängelset i Härnösand 50.88 15.—Graninge—centralfängelset i Härnösand (två bötesfångar) 49.81 5 + 5.—Trehörningsjö—centralfängelset i Härnösand 55.80 15.—Nordmaling—kronohäktet i Umeå 30.28 5.—Stora Skedvi—straffängelset i Falun 36.90 10.—Älvdalen—straffängelset i Falun 34.65 15 —Mora—straffängelset i Falun 22.70 10.—Fryksände—straffängelset i Karlstad 30.55 10.—