Sextonde nordiska juristmötet kommer såsom förut meddelats (se SvJT 1933 s. 392) att hållas i Oslo den 23—25 augusti 1934. Programmet för överläggningarna föreligger nu färdigt. I plenum skola följande ämnen behandlas, nämligen 1. »Rättsskydd för yrkeshemligheter» med prof. Ragnar Knoph, Norge, såsom referent och prof. Gösta Eberstein, Sverige, såsom korreferent; samt 2. »Skadeståndsskyldighet på grund av farlig verksamhet» med justitierådet Emil Sandström, Sverige, såsom referent och prof. Henry Ussing, Danmark, som korreferent. Följande ämnen skola behandlas på sektioner: 1. »Rättens ställning till konkurrensregleringar», inledare trustkontrolldirektören W. Thagaard, Norge; 2. »Kräves av trygghetshänsyn begränsning av möjligheten att täcka sig genom ansvarsförsäkring?», inledare direktören Knud Christensen, Danmark; 3. »Den straffrättsliga behandlingen av fosterfördrivning», inledare statsrådet Karl Schlyter, Sverige; 4. »Enskild åtalsrätt», inledare f. d. justitierådet prof. O. Hj. Granfelt, Finland. Programmet för de föredrag, som vid sidan av överläggningarna komma att hålles vid mötet, är ännu icke fastställt. Medlemmar av juristmötet, vilka önska vid mötet hålla föredrag över juridiskt ämne, böra före den 1 maj 1934 göra anmälan därom till vederbörande lokalstyrelse med uppgift om ämnet för föredraget.

 

    Svensk Förening för internationell sjörätt höll under år 1933 ordinarie föreningssammanträde i samband med den årliga s. k. sjöfartsriksdagen. Därvid diskuterades, efter inledningsföredrag av advokaten Johan Ramberg, frågan om för fraktavtal och konossement skall tillämpas flaggans eller kontraktsortens eller annan orts lag.
    Vid utgången av år 1933 hade föreningen 95 medlemmar. Styrelsen utgöres av justitierådet Algot Bagge, ordf., assuransdirektören Einar Lange, vice ordf., assuransdirektörerna Harald Andersson och Axel Rinman, amiralen Hans Ericson och advokaterna Eliel Löfgren och C. L. Schönmeyr med direktören Gunnar Carlson och hovrättsrådet Hugo Wikander såsom suppleanter.

 

    Juridisk fakultetskonferens i Lund. D. 24 och d. 25 febr. 1934 sammanträdde rikets tre juridiska fakulteter till gemensam överläggning i vissa organisations- och examensfrågor. Sammanträdet, som i likhet med ett föregående d. 30 nov. 1929 i Uppsala (se SvJT 1930 s. 105) var av enskild karaktär, ägde rum å större konsistoriets sessionssal i Lunds universitet och bevistades av tjugu professorer och sju docenter. Som ordf. fungerade Lundafakultetens dekan, prof. Sommarin; v. ordf. voro dekanerna i resp. Uppsala

 

13 — Svensk Juristtidning 1934.

 

194 NOTISER.och Stockholmsfakulteterna, proff. Wetter och Eberstein. Överläggningsämnena voro: 1) Eventuella ändringar i ämnesfördelningen mellan vissa juridiska professurer (inledare: prof. Björling, Lund); 2) Förslaget till vissa ändringar i kungl. stadgan d. 29 april 1904 ang. juridiska examina (inledare: prof. Eberstein, Stockholm); samt 3) Villkoren för tillträde till de juridiska studierna (inledare: prof. Holmbäck, Uppsala). Det förstnämnda ämnet, som tidigare berörts i notiser i SvJT 1932 s. 497 samt 1933 s. 95 och 394, torde snart nog återupptagas till definitiv framställning av juridiska fakulteten i Lund. Det andra ämnet, som närmast åsyftade ett från kungl. ecklesiastikdepartementet utremitterat författningsförslag, rörde huvudsakligen den ifrågasatta s. k. riksgiltigheten för tentamensbetyg. (Om denna reforms partiella genomförande, se SvJT 1932 s. 496.) Jämväl vissa andra ändringar i examensstadgan bragtes under överläggningen på tal. Det tredje ämnet, som också avser ändring i gällande examensstadga, särskilt dennas § 12 (godkända insikter i vissa ämnen i studentexamen förutsättning för avläggande av juris kandidatexamen), har aktualiserats genom de efter examensstadgans tillkomst genomförda ganska väsentliga ändringarna i studentexamen.
    Lundafakulteten gav på aftonen d. 24 febr. å Akademiska föreningens stora sal middag för sina kolleger från Uppsala och Stockholm. C. G. Bj.